Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

26. Endelig vedtagelse af tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for område ved campingpladsen på Ringkøbingvej i Herning

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for område ved campingpladsen på Ringkøbingvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af ny lokalplan for området ved campingpladsen på Ringkøbingvej i Herning.

 
En mindre del af campingplads-området er allerede optaget i spildevandsplanen som opland A27. Med dette tillæg optages den resterende del af området også i spildevandsplanen (nyt opland - A30).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Den eksisterende Herning Park Camping er beliggende ved Ringkøbingvej
i den vestlige del af Herning.  
 
En ny lokalplan for området (14.R3.1), som er vedtaget i  juni 2013, muliggør udvidelse af campingpladsen med henblik på udbud og salg af området. Lokalplanen omfatter følgende matrikler: 21c, 21l, 38a, 38c og 38d Vestervang, Herning Jorder.
 
For nuværende er det kun 2 mindre arealer i henholdsvis den østligste og vestligste del af området, som er omfattet af spildevandsplanen (som opland A27 - fælleskloakeret opland). Der ændres ikke på dette opland for nuværende.
 
Lokalplanen muliggør bl.a. etablering af reception, butik og toiletbygning samt hytter med toilet/bad og køkken i hele den midterste (og største) del af området, og en forudsætning for dette er, at området er optaget i spildevandsplanen. Med dette tillæg optages den midterste del af området som opland A30 i spildevandsplanen.  
 
Hele lokalplanområdet udgør ca. 4,2 ha. Heraf udgør opland A30 ca. 3 ha. Centralt i området ligger Teglværkssøen. Det forventes, at etablering af bygninger/hytter og veje vil betyde, at der befæstes 10-20 %.
 
Afledning af spildevand fra hytter mm. i opland A30 vil ske til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand og drænvand fra oplandet vil blive ledt til eksisterende regnvandsledning nord-øst for campingpladsen, med udløb til Teglværksgrøften, dog må regnvand fra hytternes tage gerne afledes til Teglværkssøen.

 

Forslag til tillæg nr. 19 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra 17. september 2013 til 18. november 2013. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget i høringsperioden.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endeligt vedtages.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.