Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

5. Budget 2015 - Budgetprocedure og økonomisk vurdering

Sagsnr.: 00.30.02-A26-2-13 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Budget 2015 - Budgetprocedure og økonomisk vurdering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
      X
     

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Koncern Økonomi fremsender forslag til budgetprocedure for budget 2015 til godkendelse.

 

Budgetproceduren udspringer af baggrundsnotatet "Økonomisk vurdering 2015".

Sagsfremstilling

Budgetproceduren tager afsæt i dokumentet "Økonomisk vurdering 2015", jf. bilag. Økonomisk vurdering 2015 beskriver Herning Kommunes økonomiske udgangspunkt, strukturelle udfordringer og strategiske handlerum forud for budgetlægningen for 2015.

 

Herning Kommune har som udgangspunkt en sund økonomi. Budgetloven og sanktionslovgivningen betyder imidlertid snævre servicedriftsrammer i de kommende år

for Herning Kommune såvel som for landets øvrige kommuner. Dertil kommer, at der er indikationer på, at tilskuds- og udligningssiden er til ugunst for Herning Kommune for så vidt angår en evt. kommende refusionsomlægning ligesom beskæftigelsestilskuddet de senere år har vist sig ikke at matche udgiftsniveauet. Lægges dertil den italesatte omstilling af den offentlige sektor som følger af 2020-planen, hvor modernisering,
digitalisering, effektivisering og produktivitet er højt på dagsordenen, har Herning Kommune ligesom mange andre kommuner økonomiske og strukturelle opgaver/udfordringer på såvel kort som længere sigt. 

 

Budgetproceduren for 2015 og overslagsårene 2016-2018 er blevet til efter en evaluering af budgetproceduren for 2014. De gode tiltag er videreført. Som eksempel kan nævnes perspektivnotater for alle serviceområder, hvor centrale budskaber og perspektiver bliver underbygget med faktaoplysninger, økonomi, nøgletal og effektiviseringsmuligheder. I budget 2015 præciseres, at perspektiverne beskrives på såvel kort (budgetår) som længere sigt (budgetoverslag). 

 

Ved budgetlægningen for 2014 blev etableret en budgethotline i høringsperioden til forespørgsler til høringsmaterialet og aflevering af høringssvar. Denne praksis videreføres. Som et nyt tiltag fremrykkes det fælles orienteringsmøde for de høringsberettigede til den 27. august 2014 - umiddelbart efter 2. budgetkonference.      

 

Budgetarbejdet er opdelt i en forberedelses- og udarbejdelsesfase i 1. halvår 2014 samt en status- og beslutningsfase i 2. halvår 2014.

 

Fra den overordnede tidsplan kan fremhæves følgende hovedelementer i 1. halvår:

 • Den 20. januar 2014 behandler Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) forslag til budgetprocedure og udmelder de foreløbige budgetrammer. Det er startskuddet til budgetlægning for 2015.

 • Den 24. marts 2014 følger ØKE op på mål og økonomi for 2013 på eget fagområde. Fokusområder og effektiviseringstemaer for 2015 drøftes. Perspektivnotater for ØKEs serviceområder behandles.

 • 7. og 8. april afholdes 1. budgetkonference. Fra budgetforlig 2014 er opsamlet flere temaer. Som f.eks. at få mere for pengene ved at konkurrenceudsætte flere områder.  

 • 16. juni bliver ØKE orienteret om eget og andre fagudvalgs budgetforslag for 2015. Herunder en orientering om status på investeringsoversigten samt den aktuelle økonomiske situation (økonomiaftalen mellem KL og regeringen).

 

I 2. halvår kan fremhæves følgende fra den overordnede tidsplan:

 • Den 18. august 2014 drøfter ØKE den aktuelle økonomiske situation og den kommende budgetkonference.

 • Den 25. og 26. august afholdes den 2. budgetkonference

 • Den 8. september sker 1. behandling af budgetforslaget i ØKE

 • Den 29. september behandler ØKE de indkomne ændringsforslag

 • Den 7. oktober 2. behandler Byrådet budgetforslaget for 2015 og overslagsår 2016-2018.  

 

Direktionen har behandlet budgetproceduren på møde den 19. december 2013.

 

På baggrund af budgetproceduren udarbejdes en budgetvejledning til administrativ brug, der mere detaljeret beskriver opgaver og tidsplan i budgetprocessen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at Budgetprocedure for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018 godkendes.

 

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 • Budgetprocedure 2015
 • Økonomisk vurdering 2015