Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

38. Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Skolefonden

Sagsnr.: 82.20.00-P20-8-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Skolefonden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af bygningsjusteringer i 2014 i forbindelse med folkeskolereformen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i
henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for
2014.


Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301053, Skolefond, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 4.684.000, som ønskes frigivet til formålet.


Den samlede anlægssum vedr. Skolefonden udgør kr. 18.736.000 i perioden 2014-2017.


Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til bygningsjusteringer i forbindelse med Folkeskolereformen såsom etablering af personale arbejdspladser på skolerne og etablering/ombygning af lokaler til faget håndværk og design.

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.

 

 

Det bemærkes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling, at det beløb, der søges frigivet er 25 % af den samlede afsatte sum. Det er i budgetforliget aftalt, at Børne- og Familieafdelingen i 2014 disponerer over puljens anvendelse. Der arbejdes aktuelt på en specifikation til fremlæggelse på førstkommende fagudvalgsmøde. Ændringerne skal være gennemført med virkning fra skoleårets start august 2014.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 4.684.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301053, Skolefond for 2014,

 

at beløbet på kr. 4.684.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301053, Skolefond.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.