Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

37. Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg ny skole og hal

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg ny skole og hal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor
Børne- og Familieudvalgets område vedr. Snejbjerg ny skole og hal.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i
henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for
2014.


Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301071, Snejbjerg ny skole, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 35.322.000, som ønskes frigivet til formålet.
Den samlede anlægsramme til Snejbjerg Ny Skole og hal udgør ca. 179 mio. kr. i perioden 2011-2015.

 

I anlægsbudgettet er endnu ikke indarbejdet:

  • Indsamlede midler på 4 mio. kr. fra Snejbjerg Hallen i henhold til drøftelse på Byrådets møde den 5. marts 2013, hvor det blev besluttet, at såfremt det fulde beløb mod forventningen ikke er indsamlet inden udgangen af 2014, modregner Herning Kommune det resterende beløb i hallens bloktilskud over 5-7 år. Indsamlingen forløber indtil videre som planlagt.

  • Salgsprovenu fra salget af Drejet 24, 7400 Herning, i henhold til Byrådets beslutning af den 18. juni 2013. Der fremsendes særskilt sag herom, når salget er gennemført, og salgsprovenuet er endeligt opgjort.


Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til planlægning og etablering af ny
skole og hal i Snejbjerg.

Selve byggefasen af Snejbjerg Ny Skole og hal er påbegyndt i 2013. Byggeriet afsluttes til skoleåret 2015/16.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 35.322.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg ny skole for 2014,

 

at beløbet på kr. 35.322.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg ny skole.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.