Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

30. Anlægsregnskab vedr. Tjørring skole

Sagsnr.: 82.06.04-P19-1-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Tjørring skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kirsten Andersen, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Tjørring skole fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 15/9-09, 3/11-09, 9/3-10, 14/6-10, 8/3-11, 12/4-11, 31/1-12, 27/3-12 og 28/8-12 fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab for Tjørring skole, stednr. 301070.


Anlægsarbejdet har omfattet opførsel af en ny skole og daginstitution i Tjørring.


Totalentreprisen gik på opførsel af en ny skole og daginstitution i Tjørring skoledistrikt ved Nordvesthallen og var inklusiv af fastnaglet inventar men eksklusiv løst inventar.


I anlægget indgik også midler til ekspropriering af en række ejendomme på Gilmosevej herunder Tårnborg-spejderne, som kommunen var forpligtet til at genhuse.
Spejderne blev genhuset på et areal ved Produktionsskole, hvor skolen havde en råhal til opbavaring af maskiner m.v.. Den eksisterende råhal blev revet ned, og der er blevet bygget en nyt uisoleret hal til Produktionsskolen.


Der var i anlægssummen afsat et beløb til uforudsete udgifter samt ekstern rådgivning i udførelsesfasen.


Indeholdt i anlægsregnskabet er der også en erstatning på kr. 9.250.000 fra TrygGaranti, som har stillet garanti for Davidsen Partneres opfyldelse af kontrakten med Herning Kommune om opførelse af Tjørring ny skole og daginstitution i henhold til de sædvanlige regler herom.

Udbetalingen sker i forbindelse med skift af totalentreprenør fra Davidsen Partnere til JFP, da Davidsen Partnere gik konkurs.


Derudover er der også en indtægt på kr. 934.800 vedr. salget af Digevej 17 i Tjørring.


Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]


Mindreforbruget på udgiftssiden kan bl.a. henføres til, at der har været færre uforudsete udgifter end budgetteret, et fornuftigt licitationsresultat, der faldt ud til Herning kommunes fordel. Desuden er der kørt en stram økonomistyring.


Merindtægten på indtægtssiden kan henføres til en erstatningspræmie vedr. skade på elevator. Tilsvarende beløb er med på udgiftessiden.
Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.


Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller mere.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at regnskabet godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.