Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

33. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering og ombygning af Lind skole

Sagsnr.: 82.20.00-P20-9-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering og ombygning af Lind skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af renovering og ombygning af Lind Skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2014.


Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301060 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 10.000.000, som ønskes frigivet til formålet.
Den samlede anlægssum vedr. Lind skole - renovering og ombygning udgør kr. 18.000.000 i perioden 2014-2015.


Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering, om- og tilbygning på Lind skole, da klasseantallet er nu større end antal klasselokaler.

 

Skolens elevtilgang stiger markant samtidig med, at kapacitet ikke er tilpasset til den betydelige udstykning af parcelhusgrunde og deraf følgende tilvækst i antal skolebørn, der har været i Lindområdet i en årrække, og som forventes at fortsætte med nye kommunale og private udstykningsområder i henhold til den nye kommuneplan.

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.


Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 10.000.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301060, Lind skole - renovering og ombygning i 2014,

 

at beløbet på kr. 10.000.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301060, Lind skole - renovering og ombygning.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.