Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

17. Evaluering af Bygningsforbedringsudvalgets arbejde med tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger

Sagsnr.: 01.10.00-S00-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Evaluering af Bygningsforbedringsudvalgets arbejde med tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Byråd har nedsat et Bygningsforbedringsudvalg. Det gør det muligt for private ejere at søge tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.

Forvaltningen og Bygningsforbedringsudvalget har foretaget en evaluering af Bygningsforbedringsudvalgets arbejde. Denne fremsendes hermed til Byplanudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Herning Byråd har med Bygningsforbedringsudvalget uddelegeret beslutningeskompetencen for ansøgninger om tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger i Herning Kommune. Herning Kommune har haft et bygningsforbedringsudvalg siden 2002, dog med et kort ophør omkring kommunesammenlægningen i 2006-2007.

 

Formålet med bygningsforbedringsudvalget er at sætte fokus på kommunens bevaringsværdige bygninger og give mulighed for at passe på dem ved at istandsætte dem arkitektonisk og håndværksmæssigt korrekt. Tilskuddet skal sikre, at bygningens originalitet og arkitektoniske værdi bevares eller forøges, og der stilles derfor krav til udførelse og materialer. Herning Kommune kan give tilsagn om støtte på op til 33 % af istandsættelsesudgifterne. Bygningsforbedringsudvalget holder møder 2 gange om året.

 

Bygningsforbedringsudvalget består pt. af Tinna Møbjerg fra Herning Museum, Niels Petersen fra Landsbykontaktudvalget, Leif Stephansen fra Herning Grundejerforening og Marius Reese fra Herning Kommune. Lisbeth Andresen fra Herning Kommune fungerer som rådgiver og sekretær for udvalget. Bygningsforbedringsudvalgets medlemmer er valgt for en periode, der følger byrådsperioden. 

Bygningsforbedringsudvalget har evalueret udvalgets arbejde med henblik på en orientering for Byplanudvalget.

 

Siden 2007 har udvalget behandlet 34 ansøgninger, hvoraf der er givet tilsagn om tilskud til 15. Der er i perioden udbetalt ialt 276.000 kr. Der er pt. tilsagn ude på godt 514.000 kr. Der er med annoncering og informationsmøder gjort opmærksom på tilskudsmuligheden, men der er ikke kommet ansøgninger ind i det omfang, der har været midler til. 

 

Bygningsforbedringsudvalget mener, at hver eneste bevaringsværdig bygning, der istandsættes og bevares i henhold til tilskudsordningen er en succes, og anbefaler, at tilskudsordningen fortsætter som hidtil. Der er dog ofte uforbrugte midler i puljen, hvorfor udvalget har forståelse for, at det kan være hensigtsmæssigt i perioder at anvende disse midler til nedrivning, såfremt der ikke er tale om bevaringsværdig bebyggelse. Udvalget anbefaler derfor, at der ved de løbende budgetopfølgninger søges overført uforbrugte midler fra Bygningsforbedringsudvalget til fx Landsbypuljen.

 Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at Bygningsforbedringsudvalgets evaluering tages til efterretning,

 

at Bygningsforbedringsudvalget nedlægges, og at kompetencen overgår til Byplanudvalget,  

 

at midlerne til byfornyelse puljes til hhv. bygningsfornyelse (50% statsrefusion) og nedrivning i landdistrikter (60% statsrefusion). Sag vedr. samling af midlerne vil foreligge primo 2014.
Byplanudvalget indstiller:

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.