Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

24. Godkendelse af vedtægter fra HEART Herning Museum of Contemporary Art

Sagsnr.: 19.03.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Godkendelse af vedtægter fra HEART Herning Museum of Contemporary Art

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Vinding Lindbjerg, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

HEART Herning Museum of Contemporary Art fremsender vedtægtsændringer til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for HEART godkendte den 29.10. 2013 vedtægterne.

 

Vedtægtsændringerne er en følge af, at museet i 2011 blev kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen. HEART har fulgt Kulturstyrelsens anbefalinger i kvalitetsvurderingen og har derfor omformuleret museets formålsparagraf §2.1. og ændret §3.1. angående sammensætning af HEARTs bestyrelse.  

  

I 2012 valgte HEARTat nedlægge Socle du Monde Aps, integrere biennalen i HEARTs ansvarsområde, og dermed gøre Socle du Monde biennalen del af HEARTs virksomhed. Derfor præciseres der i §2.1., at museet ønsker at udvikle sansen for både samtidskunst og design.  

  

Ændringerne i §3.1. følger Kulturstyrelsens anbefaling om en større professionalisering af museumsbestyrelser. Derfor er der blevet indskrevet i §3.1., at de 4 udpegede bestyrelsesmedlemmer - 2 fra Herning Kommune og 2 fra Midtjysk Skole- & Kulturfond - har udpegningsretten for de sidste 3 medlemmer, der vælges eksternt.

 

Tidligere blev 3 medlemmer udpeget af Midtjysk Skole- & Kulturfond, og 4 af Herning Kommune.

 

§3.1. er også ændret i henhold til Byrådsbeslutning fra den 28. august 2012 pkt. 211, hvor Byrådet besluttede at præcisere, at det ene udpegede byrådsmedlem til HEARTs bestyrelse samtidig skal være medlem af Kultur og Fritidsudvalget.

 

Vedtægterne skal, når de er godkendt af Herning Kommune, indsendes til Kulturstyrelsen til godkendelse.

 

Vedtægtsændringerne har ikke økonomisk konsekvens for Herning Kommune.


Det bemærkes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Byrådet i forlængelse af kommunalvalget i 2013 har foretaget udpegninger efter de gældende vedtægter. Partierne har på tidspunktet for dagsordnens udsendelse udpeget følgende 4 personer til bestyrelsen: Johs. Poulsen, Allis Helleland, Jørgen Norup og Kirsten Bjørn-Thygesen.

 

Som alternativ til at vedtage en ændring i antallet af udpegninger fra Herning Kommune nu, kan det foreslås, at den ændrede bestyrelsessammensætning får virkning fra næste byrådsperiode pr. 01.01.2018.  

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at HEARTs vedtægter af 29.10.2013 godkendes.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen med den ændring,

 

at vedtægtsændringen vedr. den ændrede bestyrelsessammensætning gælder fra den 01.01. 2018.  

 

.

Bilag

  • Vedtægter for HEART_13.10.29
  • Følgebrev til vedtægtsændringer_13.10.31