Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

21. Anlægsregnskab for areal omkring Føtex P-hus

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-10 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Anlægsregnskab for areal omkring Føtex P-hus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab fremsendes til godkendelse vedrørende ”Areal omkring Føtex P-hus” omhandlende en samlet løsning for de vej- og udearealer ved Jyllandsgade, Dalgasgade, p-pladsen samt Lille Torv, der bliver berørt af opførelsen af p-huset

Sagsfremstilling

Der er på Byrådets møder den 14. december 2010, pkt. 361-362 samt d. 29. januar 2013, pkt. 72 givet anlægsudgiftsbevillinger på ialt 6.817.000 kr. til følgende arbejder: projektering og anlæg af areal omkring Føtex P-hus, trafikløsning for Dalgasgade, nedlægning af bussluse i Dalgasgade samt optimering af trafikafviklingen Dalgasgade, Jyllandsgade og Bredgade.


På Byrådets møde den 27. august 2013, pkt. 239, blev der givet en negativ anlægsudgiftsbevilling på 275.000 kr. til finansiering af del af forpladsen ved B&O bygningen på Torvet (sted nr. 223071). Herefter udgør anlægsudgiftsbevillingen i alt 6.542.000 kr. (stednr. 223091).


Projektet er gennemført som planlagt. Dog er udgifterne til nedlægning af bussluse og åbning af Jyllandsgade og Bredgade for ensrettet færdsel fejlagtigt konteret på sted nr. 222019: Jyllandsgade. Det skønnes ikke relevant at omkontere bilagene, idet restrådighedsbeløbet er anvendt til finansiering af anlæg af forpladsen ved B&O bygningen, som ovennævnt. Begge projekter er finansieret af bymidtemidlerne.  


Som følge af, at private grundejere har ønsket at få samme belægning på deres arealer ved Lille Torv og ved den hvide bygning ud mod Dalgasgade, er der ved budgetopfølgningen på Byrådets møde den 20. september 2011, pkt. 239, givet anlægsudgiftsbevilling på 900.000 kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 900.000 kr til sted nr. 203091: Arealer omkring Føtex p-hus (arbejder for fremmed regning). Udgifterne er dog kun beløbet sig til 237.213 kr. og indtægterne til 237.213 kr.

 

Stednr.
Anlæg
U/I
Bevilling
Forbrug
Forskel
223091
Areal omkring Føtex p-hus
U I
6.542.000
             0
6.536.902
             0
      5.098
            0
203091
Fremmed regning
U I
   900.000  
 -900.000
   237.213
  -237.213
 662.787
-662.787
 
 
N
6.542.000
6.536.902
      5.098

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.