Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

20. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til områdefornyelse i Sunds

Sagsnr.: 01.11.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til områdefornyelse i Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen søger frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til gennemførelse af områdefornyelse i Sunds fra 2013.

Sagsfremstilling

På mødet den 5. marts 2013 (pkt. 95 Godkendelse af ansøgning om områdefornyelse i Sunds i 2013) godkendte byrådet kommunens ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte i juni 2013 kommunen tilsagn om statslig støtte til områdefornyelsen på 1.250.000 kr.

I henhold til Byfornyelsesloven skal den kommunale medfinansiering som minimum udgøre det dobbelte af den statslige finansiering dvs. minimum 2.500.000 kr.  

 

På investeringsoversigten på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, er der til byfornyelse afsat hhv. 630.000 kr. i 2013 samt 638.000 kr. årligt i 2014, 2015 og 2016, i alt 2.544.000 kr. 

På byrådsmødet den 5. marts 2013 blev det besluttet at anvende beløbet til den kommmunale medfinansiering af områdefornyelsen. Tillagt den statslige medfinansiering på 1.250.000 kr. udgør projektet således i alt 3.794.000 kr. Den statslige støtte hjemsøges løbende i projektperioden.

 

I nedenstående tabel ses oversigt over projektøkonomien.

 

Tekst/år
    2013
  2014
   2015
  2016
    I  alt
Områdefornyelse, udgifter
  300.000
400.000
2.494.000
600.000
3.794.000
Områdefornyelse, indtægter
 
-200.000
 -850.000
-200.000
-1.250.000
Afsat rådighedsbeløb,
SO 03, stednr. 015099
  630.000
638.000
  638.000
638.000
2.544.000
Netto, likvider
 -330.000
-438.000
1.006.000
-238.000
             0

 

Indenfor projektperioden fra 2013 til 2016 er der tidsmæssige forskydninger mellem forventede udgifter og indtægter samt afsatte rådighedsbeløb til projektet. Over den 4 årige periode balancerer projektet samlet set budgetmæssigt.

 

Jf. ændring af Byfornyelsesloven pr. 1. januar 2013 kan der ikke opnåes supplerende støtte med LAG midler til områdefornyelsen i Sunds, da byen har mere end 3.000 indbyggere. Forvaltningen påtænker at søge supplerende finansiering fra bl.a.Grøn Ordning med ansøgningsfrist marts 2014.  

 

Proces

Første fase af projektet er udarbejdelse af et program med beskrivelse af delprojekter, som fremsendes til politisk godkendelse i foråret 2014 og derefter skal godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Herefter kan den egentlige realisering af delprojekter igangsættes.

 

 

Det bemærkes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling, at afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015099 på 630.000 kr. i 2013 overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014. Der afsættes et rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015085 Områdefornyelse i Sunds på i alt 700.000 kr. i 2014 i stedet for hhv. 300.000 kr. i 2013 og 400.000 kr. i 2014.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3.794.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på hhv. 300.000 kr. i 2013, 400.000 kr. i 2014, 2.494.000 kr. i 2015 og 600.000 kr. i 2016 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015085 Områdefornyelse i Sunds,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb til diverse anlægsarbejder på 630.000 kr. i 2013 samt 638.000 kr. årligt i hhv. 2014, 2015 og 2016, i alt 2.544.000 kr.,

 

at der til statslig støtte meddeles anlægsindtægtsbevilling på 1.250.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på hhv. 200.000 kr. i 2014, 850.000 kr. i 2015 samt 200.000 kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015085 Område fornyelse i Sunds. Den statslige støtte medfinansierer anlægsudgifterne,

 

at der ift. ovenstående indstillinger sker en korrektion af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015085 Områdefornyelse i Sunds til i alt 700.000 kr. i 2014 i stedet for hhv. 300.000 kr. i 2013 og 400.000 kr. i 2014. Afsat rådighedsbeløb på 630.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 i 2013 overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.