Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

16. Endelig vedtagelse af lokalplan for solfangeranlæg ved Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-13 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Endelig vedtagelse af lokalplan for solfangeranlæg ved Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på møde d. 27. august 2013, punkt 236, foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 81.T1.1 for et solfangeranlæg ved Vildbjerg. Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 11. september til 6. november 2013. Der er indkommet én bemærkning.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 81.T1.1 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om opstilling af et solfangeranlæg beliggende i landzone, men i tilknytning til det eksisterende erhvervsområde i den nordlige del af Vildbjerg. Vildbjerg Tekniske Værker ønsker at supplere deres varmeforsyning til forbrugerne med miljøvenlig energi fra solfangeranlægget, og derved fortrænge naturgas.
 
Lokalplanen muliggør etablering af solfangeranlæg på et samlet areal på 10 ha, fordelt på to delområder. Delområderne kan tages i brug enkeltvis. Lokalplanen sikrer, at der etableres afskærmende beplantning rundt om solfangerne, samt at vejadgang sker fra henholdsvis Finlandsvej og Grønlandsvej. Derudover sikrer lokalplanen, at Finlandsvej udmatrikuleres, og at der tages hensyn til eksisterende ledningsanlæg i området. Endelig sikrer lokalplanen, at området vender tilbage til landbrugsformål, når solfangeranlægget ikke længere er i brug.
 
Der er udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanen, som belyser den eventuelle miljøpåvirkning, solfangeranlægget forventes at få på omgivelserne. Miljøvurderingen har ligeledes været fremlagt i offentlig høring. Miljøvurderingen viser, at den største miljøpåvirkning forventes at være en vis visuel påvirkning af omgivelserne, som dog kan afbødes ved etablering af afskærmende beplantning. Miljøvurderingen viser også, at der vil ske en reduktion i CO2-udslip samt øvrige miljøforurenende stoffer, som følge af fortrængning af naturgas. Derudover forventes der ikke øvrige væsentlige miljøpåvirkninger.
 
Der er i høringsperioden indkommet en bemærkning. Se bilag 1. Bemærkningen er indarbejdet i lokalplanen på følgende måde:
 
Bemærkning nr. 1: EnergiMidt
EnergiMidt oplyser, at de har ledningsanlæg i området, og at der skal tages højde for dette i planlægningen.

Ad 1: Forvaltningen er opmærksom på ledningsanlæg i området, og planlægningen tager højde herfor.

 

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som også omfatter kommuneplantillæg nr. 7, der redegør for hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til den indkomne bemærkning, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå. Se bilag 2.
 
Der er ikke foretaget ændringer i forslag til lokalplan nr. 81.T1.1 på baggrund af de indkomne bemærkninger, og lokalplanen indstilles derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 81.T1.1 endelig vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

  • Bilag 1. Bemærkning fra EnergiMidt
  • Bilag 2. Sammenfattende redegørelse_endelig vedtagelse