Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

15. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 for solfangeranlæg ved Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-13 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 for solfangeranlæg ved Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på møde d. 27. august 2013, punkt 235, foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 7 for teknisk anlæg ved Vildbjerg. Tillægget har været i offentlig høring i perioden 11. september til 6. november 2013. Der er indkommet én bemærkning.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i sammenhæng med lokalplan 81.T1.1 på baggrund af en ansøgning om opstilling af et solfangeranlæg beliggende i landzone, men i tilknytning til det eksisterende erhvervsområde i den nordlige del af Vildbjerg.
 
Tillægget fastlægger en ramme for området, der giver mulighed for opførelse af teknisk anlæg i form af solfangere på et 10 ha stort areal.
 
Der er udarbejdet en miljøvurdering af tillægget, der også omfatter lokalplan 81.T1.1, som belyser den eventuelle miljøpåvirkning, solfangeranlægget kan få på omgivelserne. Miljøvurderingen har ligeledes været fremlagt i offentlig høring. Miljøvurderingen viser, at den største miljøpåvirkning forventes at være en visuel påvirkning af omgivelserne, som dog kan afbødes ved etablering af afskærmende beplantning. Miljøvurderingen viser også, at der vil ske en reduktion i CO2-udslip samt øvrige miljøforurenende stoffer, som følge af fortrængning af naturgas. Derudover forventes der ikke øvrige væsentlige miljøpåvirkninger.
 
Der er i høringsperioden indkommet en bemærkning. Se bilag 1. Bemærkningen er indarbejdet i planforslaget på følgende måde:
 
Bemærkning nr. 1: EnergiMidt
EnergiMidt oplyser, at de har ledningsanlæg i området, og at der skal tages højde for dette i planlægningen.

Ad 1: Forvaltningen er opmærksom på ledningsanlæg i området, og planlægningen tager højde herfor. 

 

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der redegør for hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til den indkomne bemærkning, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå. Se bilag 2.

 

Der er ikke foretaget ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 7 på baggrund af den indkomne bemærkning, og tillægget indstilles derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 7 endelig vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

  • Bilag 1. Bemærkning fra EnergiMidt
  • Bilag 2. Sammenfattende redegørelse_endelig vedtagelse