Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

14. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde i Engholm Søpark i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde i Engholm Søpark i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 12.B7.2 for et boligområde i Engholm Søpark fremsendes til foreløbig vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for at udstykke 19 grunde til åben - lav boligbebyggelse i byudviklingsområdet Engholm Søpark i det nordøstlige Herning.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på mødet den 18. marts 2013 (punkt 35) at igangsætte en ny lokalplan med mulighed for at udstykke 19 grunde til åben - lav boligbebyggelse i Engholm Søpark. Herning Byråd vedtog i 2007 lokalplan 12.B7.1 for Engholm Søpark - Område til boliger, dagligvarebutik og fritidsformål ved Sundsvej for hele byudviklingsområdet Engholm Søpark i det nordøstlige Herning. Størstedelen af det område, der er omfattet af forslag til lokalplan 12.B7.2 er med lokalplan 12.B7.1 er kun omfattet af rammebestemmelser, og der er derfor udarbejdet et nyt lokalplanforslag for at give mulighed for at udstykke og bebygge området.

 

Lokalplan 12.B7.1 er udarbejdet på baggrund af en masterplan for hele byudviklingsområdet Engholm Søpark. Forslag til lokalplan 12.B7.2 tager kun delvist udgangspunkt i den oprindelige masterplan for området, men lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser, som skal sikre, at området får sammenhæng med den øvrige bebyggelse i Engholm Søpark og  mod øst kommer til at fremstå som den nye byfront.

 

Forslag til lokalplan 12.B7.2 omfatter et areal på cirka 2,5 ha i Engholm Søpark. Området grænser mod øst op til Herningsholm Å og er synligt fra omfartsvejen øst om Herning. For at sikre, at bebyggelsen kommer til at fremstå som den nye byfront indeholder lokalplanen bestemmelser om, at bebyggelsen på de 6 yderste grunde skal placeres efter fastlagte byggelinjer og -felter, og at tagene ikke må have nogen form for valm. Bebyggelse må inden for hele området opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde og med flade tage, tage med ensidig taghældning og saddeltag. Bygningernes facader skal primært udføres som murede facader i teglsten, i beton eller natursten.

 

Området er omfattet af åbeskyttelseslinje fra Herningsholm Å og søbeskyttelseslinje fra søen øst for området. Forvaltningen har været i dialog med Naturstyrelsen om en reduktion af beskyttelseslinjerne ind til 20 meter fra midten af åløbet. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at der kan forventes en reduktion af beskyttelseslinjerne efter den endelige vedtagelse af lokalplanen, hvis naturværdierne ikke forringes. For at tage hensyn til odderen, som lever i Herningsholm Å, må der inden for de nederste 10 meter mod åen ikke foretages nogen form for ændringer. Mellem 10 og 20 meter fra åen må det græs, der naturligt vokser, slås, men der må heller ikke her foretages nogen form ændringer ved at bebygge, beplante, befæste eller lignende.

 

For at sikre sammenhæng og kvalitet inden for lokalplanområdet, indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om, at der langs vejene skal plantes træer, og at der skal udlægges et fælles friareal ved den gravede sø, der ligger umiddelbart nord for lokalplanområdet.

 

En del af det friareal, der er udlagt i forslag til lokalplan 12.B7.2, er i lokalplan 12.B7.1 udlagt til parkeringsareal for den etagebebyggelse, der kan opføres i byggefelterne øst og syd for søen. Ejeren af området ønsker derfor en tilkendegivelse af, at det vil være muligt at flytte disse parkeringspladser hen sammen med de øvrige parkeringspladser, øst for byggefelterne til etagebyggeri, hvis der bliver behov for det.(se bilag) Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være i modstrid med formål eller anvendelse for lokalplan 12.B7.1 at flytte parkeringspladserne, og at de derfor kan flyttes, så længe åbeskyttelseslinjen respekteres og adgangs- og oversigtsforholdene for vejtilslutningen til parkeringspladserne er hensigtsmæssige. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 12.B7.2 for boligområde i Engholm Søpark foreløbig vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

  • Forslag til lokalplan 12.B7.2 for Engholm Søpark
  • Kortbilag - Mulighed for flytning af p-pladser i Engholm