Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

11. Debatoplæg til kommuneplantillæg for klimatilpasningsplan

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Debatoplæg til kommuneplantillæg for klimatilpasningsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune vedtog i 2012 en klimatilpasningsstrategi, som er indarbejdet i Herning Kommuneplan 2013-2024. På baggrund af strategien bliver der udarbejdet en klimatilpasningsplan, som gennem et kommuneplantillæg skal indgå i kommuneplanen.
Klimatilpasningsplanen udarbejdes på baggrund af en aftale mellem KL og Regeringen om udarbejdelse af klimatilpasningsplaner frem mod udgangen af 2013.


På baggrund af dette sendes debatoplæg til kommuneplantillæg i offentlig høring i 4 uger. Det egentlige kommuneplantillæg forventes at blive behandlet politisk i begyndelsen af 2014.

Sagsfremstilling

I forbindelse med debatoplægget vil borgerne have mulighed for at se oversvømmelseskort på http://webkort.herning.dk/cbkort?profile=klima samt have mulighed for at komme med kommentarer på skrift eller udpege konkrete steder på http://www.selvbetjening.net/ngo/praj_oversvoemme.php  

 

Teknik- og Miljøudvalget og Byplanduvalget drøftede sagen på fællesmøde den 7. oktober 2013. 

Byplanudvalgets behandling af punkt 117 den 7. oktober 2013

Klimatilpasningsplanen vil indeholde retningslinjer for, hvordan Herning Kommune vil prioritere indsatsen i forhold til klimaforandringer. Tillægget vil ligeledes indeholde kort over de udpegede risikoområder samt en udpegning på kommuneplanrammeniveau af områder egnede til oversvømmelse, således at det i større grad kan sikres at de udpegede risikoområder ikke oversvømmes.


Risikoområder kan for eksempel være særligt værdifulde bygninger, så som museer, vigtige erhvervsbygninger, parker og legepladser, forsyningsanlæg, herunder vandværker, jernbaner, offentlige ejendomme, særligt udsatte boligområder, særlig værdifuld landbrugsjord og særlig værdifuld natur.


Kommuneplantillægget ledsages af en teknisk redegørelse, der beskriver baggrunden og forudsætningerne for klimatilpasningsplanlægningen. Et centralt emne for redegørelsen og kommuneplantillægget vil være at præsentere resultatet af oversvømmelses-, værdi- og risikokortlægningen, herunder hvad der ligger til grund for udvælgelsen af risikoområder og give en prioritering af klimaindsatsen i kommunen.

 

Ved analyserne for oversvømmelsesrisiko benyttes år 2100 som beregningsår. År 2100 er valgt, da det lever op til anbefalingerne fra staten samt sikrer, at dimensioneringen lever op til den forventede levealder på ca. 70 år for nye ledningsanlæg.

 

Herning Kommunes nabokommuner betragtes som særlige interessenter med interesse i, hvordan Herning Kommune håndterer klimatilpasningen. Debatoplægget sendes der for til dem med en opfordring til at komme med kommentarer til, hvad klimatilpasningsplanen skal indeholde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at debatoplægget for klimatilpasningsplan sendes i offentlig høring.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • Debatoplæg Klimatilpasninsplan A4