Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

248. Regelforenkling og afbureaukratisering. Initiativ i henhold til det politiske arbejdsgrundlag

Sagsnr.: 00.30.02-A26-1-16 Sagsbehandler: Benedikte Lohfert Würtz  

Regelforenkling og afbureaukratisering. Initiativ i henhold til det politiske arbejdsgrundlag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

Byrådet ønsker fortsat fokus på afbureaukratisering og regelforenkling. Direktionen har ansvaret for årligt at præsentere byrådet for konkrete forslag og initiativer på området. Der præsenteres her et konkret forslag.

 

Sagsfremstilling

Herning kommune har som alle andre offentlige organisationer en fast opgave med at holde øje med muligheder for et effektuere afbureaukratisering og regelforenkling (AR). I det politiske arbejdsgrundlag er det beskrevet, at Byrådet ønsker fortsat fokus på afbureaukratisering og regelforenkling, hvor det er muligt. Bestræbelserne gælder alle medarbejdere og arbejdsfunktioner, uanset hvor i kommunen, man er placeret. Direktionen har ansvaret for årligt at præsentere byrådet for konkrete forslag og initiativer på området.

 

Opgaven er ikke ligefrem og enkel og har igennem årene været tænkt og udført fra flere forskellige perspektiver og metodeafsæt. Af gode grunde: virkeligheden ændrer sig.

 

Set i nogle års tilbageblik har vi arbejdet med AR som et større centralt styret tværorganisatorisk projekt, der over relativ kort tid aktiverede lederkæderne og en del frontmedarbejdere og resulterede i en omfangsrig liste af bud på AR. Efterfølgende blev der fulgt op på disse bud på forbedringer og der blev også iværksat en særlig kampagneindsats i regi af By, Erhverv og Kultur.

 

På den løbende front tæller blandt andet:

 

  • Innovationskonkurrencen i 2019 indeholder blandt andet præmie til bedste forslag om afbureaukratisering - afgøres i juni 2019.
  • Saneringen af politikker og strategier på børn- og familieområdet, hvor man reducerer fra 4-5 til 1 har også et forenklingsskær over sig, der betyder at vi ikke skal revidere alt muligt og finde på mål og handleplaner osv., men kan være mere fokuserede.
  • Nyt  lønsystem har skabt mulighed for forenklede procedurer for lederne

 

Vi står med høstede erfaringer, som skal bruges fremadrettet og som også er med i overvejelserne bag dette forslag.

 

Med dette forslag vil der blive arbejdet i udvalgte områder, hvor vi allerede er i gang med at opnå AR gevinster – i driften og sammen med driften. Evt. frigjorte ressourcer i denne sammenhæng forbliver indenfor området.

Konkret drejer det sig om implementeringen af Cura i Sundhed og Ældre. Vi ved, at det nye dokumentationssystem blandt andet er indført for at minimere den tid vi bruger på dokumentation. Samtidig ved vi, at enhver implementering af et nyt system har sine mange akilleshæle: i praksis bruges systemet ikke optimalt af brugerne, man får ikke aflært og tillært nye praksisformer i tilstrækkelig grad, systemet har børnesygdomme, som brugerne måske af gode grunde ”opfinder” uhensigtsmæssige måder at håndtere. Osv. Osv.

 

Ideen er at sætte en nysgerrig, undersøgende og forstående ”lup” ned over Cura implementeringen.

Hypotesen er, at vi ad denne vej vil opspore en række områder, hvor vi kan sætte ind for løbende at sikre den optimale udnyttelse af systemet, herunder dokumentationsarbejdet, og dermed høste værdiskabende AR gevinster.

 

Næste fokus kunne være implementeringen af Cura i Handicap og Psykiatri. Med samme tilgang: ingen er til eksamen eller skal skammes ud for ikke at bruge systemet godt nok. Tilgangen er at aflære og tillære og sikre at vi opnår værdiskabende AR gevinster.  

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der tages afbureaukratiserings- og regelforenklingsinitiativ i sammenhæng med Cura implementeringen

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.