Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

271. Orientering om indkomne bemærkninger fra fordebat til højhus på Herning+

Sagsnr.: 01.16.00-P16-9-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Orientering om indkomne bemærkninger fra fordebat til højhus på Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Realisering af et højhus på Herning+ forudsætter vedtagelsen af en byggeretsgivende lokalplan og udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for selve byggeriet. Bygherre har anmodet om, at det vindende projekt i forbindelse med salg af grunden, kan udvides med et projekt på op til 25 etager og 78 meter bygningshøjde.

 

Den øgede højde forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for området. Ændringen betragtes som væsentlig og derfor skal der indkaldes "Ideer og forslag" før udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg. Afgrænsningen af, hvad miljøkonsekvensrapporten forventeligt skal indeholde, skal ligeledes sendes i offentlig høring forud for selve rapportens udarbejdelse.

 

Debatoplægget har været i offentlig høring fra den 16. maj til den 13. juni 2019. Der er i perioden indkommet i alt 24 høringssvar samt en underskriftindsamling. Høringssvarene skal indgå i det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten for højhuset og miljøvurderingen af det konkrete forslag til kommuneplantillæg samt den byggeretsgivende lokalplan.

 

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Højhuse er omfattet af lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport før byggeriet kan realiseres. Miljøkonsekvensrapporten udarbejdes på baggrund af en afgrænsning af de emner, som rapporten som minimum skal indeholde. Forud for at Herning Kommune træffer afgørelse om dette, skal der foretages en høring af offentligheden og berørte myndigheder (andre myndigheder hvis tilladelser er nødvendige for at kunne realisere projektet).

 

Høring i forbindelse med "Ideer og forslag" til kommuneplantillægget og afgrænsning af miljøkonsekvensrapport blev indarbejdet i et samlet debatoplæg, der har været i offentlig høring i 4 uger fra den 16. maj til den 13. juni 2019. Der er i perioden indkommet i alt 24 høringssvar, herunder en fra en statslig myndighed og en underskriftindsamling.

 

Til at skabe overblik over de indkomne bemærkninger er der udarbejdet et indsigelsesnotat, der kort beskriver hovedpunkterne i de enkelte høringssvar, se Bilag Indsigelsesnotat. Derudover er der lavet et samlet Bilag 1 med alle høringssvarene i deres fulde ordlyd samt Bilag 2 med oversigtskort over høringssvar adresser og Bilag 3 med oversigtskort over underskriftindsamling.

 

Hovedpunkterne fra høringssvarene er bl.a. højhusets højde og placering, skyggekast ved naboer, indblik og trafik (ved højhus og området i sin helhed). På baggrund af de indkomne bemærkninger træffes beslutning om den endelige afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. Udkast til afgrænsningsnotat er vedhæftet som Bilag.

 

Særligt skal bemærkes, at højhusets placering ikke vil blive behandlet i miljøkonsekvensrapporten, da det er en forudsætning for sammenhængen i det samlede område, at højhuset opføres på den nuværende placering. Der vil i miljøkonsekvensrapporten blive behandlet to alternativer til højden på huset. Et højhus på 25 etager som fremlagt i debatoplægget og et højhus på 15 etager som det 0-alternativ rammelokalplanen giver mulighed for.

 

Trafik for området i sin helhed og de bemærkninger der har været til det omkringliggende vejnet, behandles i forbindelse med kommuneplantillægget og den byggeretsgivende lokalplan, da problematikkerne ikke kun har relation til højhuset, men til området i sin helhed. Kommuneplantillæg, lokalplan og medfølgende miljøvurdering forventes udarbejdet i efteråret 2019. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøkonsekvensrapport forventes at kunne politisk behandles i begyndelsen af 2020.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1 Høringssvar samlet 19-06-2019
  • Bilag 2 Oversigtskort over høringssvarenes placering
  • Bilag 3 Oversigtskort underskriftindsamling
  • Bilag Indsigelsesnotat Debatfase Højhus Herning+
  • Bilag Afgræninsningsnotat 02-07-2019