Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

268. Endelig vedtagelse af lokalplan for Energipark ved St. Soels

Sagsnr.: 01.02.05-P16-36-18 Sagsbehandler: Trine Eide  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Energipark ved St. Soels

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet har på møde den 22. januar 2019 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 09.T43.1 med tilhørende miljørapport for Energipak ved St. Soels, nordvest for Aulum. Lokalplanen giver mulighed for at opstille tre vindmøller med en højde på op til 140 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha. Holstebro Kommune har udarbejdet plangrundlag for opstilling af 4 vindmøller i direkte sammenhæng med anlægget i Herning Kommune, således at de ialt 7 vindmøller udgør en samlet vindmøllepark hen over kommunegrænsen.

 

Planmaterialet har sammen med miljøkonsekvensrapport for projektet (tidligere VVM redegørelse) samt udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse) været i offentlig høring fra den 31. januar 2019 til den 28. marts 2019. Der indkom 12 bemærkninger, heraf ni indsigelser. Der blev afholdt borgermøde om vindmølle- og solcelleprojektet på Aulum Fritidscenter den 21. februar 2019.

 

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne indsigelser indstiller forvaltningen lokalplan nr. 09.T43.1 for St. Soels Energipark til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at opsætte tre vindmøller med maksimal totalhøjde på 140 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha ved vindingvej, nordvest for Aulum.

Indenfor lokalplanområdet kan der endvidere opføres tilhørende anlæg og bygninger til drift og nettilslutning af det samlede energianlæg.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vindingvej.

 

Transformerstation

Vindteam har oplyst, at den transformerstation, som vindmøllerne skal tilsluttes, er planlagt opstillet i tilknytning til den del af projektet der ligger i Holstebro Kommune. I rammen for kommuneplantillæg nr. 66 og lokalplan 09.T43.1, er der mulighed for tre placeringer af transformerstationen.

 

Forvaltningen anbefaler, at fastholde den nuværende ramme således, at der stadig er mulighed for at etablere transformerstationen på de anviste placeringer i lokalplanen. Dette i tilfælde af, at behovet skulle opstå senere i forbindelse med den endelige projektering af projektet.

 

 

 

 

 

 

Kommuneplantillæg, miljøkonsekvensrapport og miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028, som er ledsaget af en miljørapport.

Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udarbejdet en Miljøkonsekvensrapporten (tidligere VVM redegørelse), der belyser hvordan projektet forventes at påvirke det omgivende miljø.  

  

Offentlig høring

Planmaterialet har sammen med miljøkonsekvensrapport for projektet (tidligere VVM redegørelse) samt udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse) været i offentlig høring fra den 31. januar 2019 til den 28. marts 2019. Der blev afholdt borgermøde om vindmølle- og solcelleprojektet på Aulum Fritidscenter den 21. februar 2019 med deltagelse af opstiller, konsulent for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, Energistyrelsen, næstformand for Byplanudvalget og repræsentanter for forvaltningen i Herning Kommune. Der deltog omkring 75 borgere i mødet.

 

Der er i høringsperioden indkommet 12 bemærkninger, heraf ni indsigelser. Bemærkninger omhandler blandt andet visuel påvirkning, landskabelig påvirkning, helbredseffekter, støj, herunder lavfrekvent støj, visualiseringer, placering af vindmøller og solceller, skyggekast og refleksion, erstatning og ekspropriation, beregninger for støj og skyggekast, påvirkning af radar ved Karup og påvirkning af faunabro over Holstebromotorvejen.

 

Vejdirektoratet vurderede, at Energianlægget kan begrænse særligt hjortevildts brug af faunabroen over Holstebromotorvejen, og kom på den baggrund med en indsigelse mod lokalplanen (veto).

Forsvarets Ejendomsstyrelse kom med indsigelse mod lokalplanen (veto), da de vurderede, at vindmøllernes højde kan begrænse anvendelsen af Forsvarets TPS varslingsradar samt TMA-radar på Flyvestation Karup. Vetoerne er efter dialog ophævet. Indsigelser er behandlet under den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66.

 

De indkomne bemærkninger har givet anledning til en fornyet støjberegning. På baggrund af denne indsættes nyt støjkonsekvenszonekort i kommuneplantillægget, og der tilføjes et vilkår om nedtagning af en ældre vindmølle ved Blindkilde i udkast til §25-tilladelsen. Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

 

De indkomne bemærkninger og indsigelser findes i bilag 1.

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 1.

Bemærkninger og indsigelser behandlet af Holstebro Kommune findes i Bilag 2.

 

Sammenfattende redegørelse

I forbindelse med den endelige vedtagelse er af kommuneplantillæg nr. 66 og lokalplan nr 09.T.43.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3). Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, der beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne og solcellerne samt baggrunden for, at planerne for energiparken med vindmøller og solceller indstilles til endelig vedtagelse. Den sammenfattende redegørelse erstatter det ikke-tekniske resumé i planerne.

 

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan nr. 09.T43.1 endelig vedtages uden ændringer. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 09.T43.1 – Område til St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum endeligt vedtages
at udkast til §25-tilladelse godkendes
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1 Indsigelsesdokument
  • Bilag 2 Bemærkninger til Holstebro Kommune samt resumenotat
  • Bilag 3 Sammenfattende redegørelse
  • Bilag 4 Udkast til § 25-tilladelse