Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

267. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Energipark ved St. Soels

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-17 Sagsbehandler: Trine Eide  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Energipark ved St. Soels

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 22. januar 2019 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028 med tilhørende miljørapport for Energipak ved St. Soels, nordvest for Aulum. Kommuneplantillægget giver mulighed for at opstille tre vindmøller med en højde på op til 140 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha.

 

Holstebro Kommune har udarbejdet plangrundlag for opstilling af 4 vindmøller i direkte sammenhæng med anlægget i Herning Kommune, således at de ialt 7 vindmøller udgør en samlet vindmøllepark hen over kommunegrænsen.

 

Planmaterialet har sammen med miljøkonsekvensrapport for projektet (tidligere VVM redegørelse) samt udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse) været i offentlig høring fra den 31. januar 2019 til den 28. marts 2019. Der indkom 12 bemærkninger, heraf ni indsigelser. Der blev afholdt borgermøde om vindmølle- og solcelleprojektet på Aulum Fritidscenter den 21. februar 2019.

 

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne indsigelser indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 66 for St. Soels Energipark til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg

Projektet der beskrives i miljøkonsekvensrapporten vedrører et vindmølleprojekt der ligger hen over kommunegrænsen til Holstebro Kommune. Det samlede projekt omfatter syv vindmøller med en totalhøjde på 140 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha. Forslag til kommuneplantillæg nr. 66, omhandler den del af projektet der ligger i Herning Kommune, og giver mulighed for at opstille tre vindmøller med en maksimalhøjde på op til 140 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha. Tillæg nr. 66 udvider og tilpasser kommuneplanramme 09.T.43 til det konkrete projekt.

 

Forslag til tillæg nr. 66 danner rammerne for forslag til lokalplan nr. 09.T43.1 – St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum.

 

 

 

Offentlig høring

Planmaterialet har sammen med miljøkonsekvensrapport for projektet (tidligere VVM redegørelse) samt udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse) været i offentlig høring fra den 31. januar 2019 til den 28. marts 2019. Der blev afholdt borgermøde om vindmølle- og solcelleprojektet på Aulum Fritidscenter den 21. februar 2019 med deltagelse af opstiller, konsulent for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, Energistyrelsen, næstformand for Byplanudvalget og repræsentanter for forvaltningen i Herning Kommune. Der deltog omkring 75 borgere i mødet.

 

Der er i høringsperioden indkommet 12 bemærkninger, heraf ni indsigelser, hvoraf tre har karakter af veto. Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, landskabelig påvirkning, helbredseffekter, støj, herunder lavfrekvent støj, visualiseringer, placering af vindmøller og solceller, skyggekast og refleksion, erstatning og ekspropriation, beregninger for støj og skyggekast, påvirkning af radar ved Karup og påvirkning af faunabro over Holstebromotorvejen.

 

De indkomne bemærkninger har givet anledning til en fornyet støjberegning. På baggrund af denne indsættes nyt støjkonsekvenszonekort i kommuneplantillægget, og der tilføjes et vilkår om nedtagning af en ældre vindmølle ved Blindkilde i udkast til §25-tilladelsen.

 

Øvrige bemærkninger eller indsigelser giver ikke anledning til ændringer.

 

De indkomne bemærkninger og indsigelser findes i bilag 1.

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 1.

Bemærkninger og indsigelser behandlet af Holstebro Kommune findes i Bilag 2.

 

Nedenfor et kort resumé af de indsigelser eller bemærkninger der har givet anledning til yderligere undersøgelser eller ændringer.

 

Ny støjberegning

Forvaltningen har på baggrund af indsigelser fra ejendomme beliggende Horslundvej 3 og Horslundvej 10, fulgt op på den manglende anvendelse af støjmåling fra 2012/2013 for Blindkilde vindmøllerne ved støjberegning i Miljøkonsekvensrapporten.

 

Opstiller har fået foretaget en fornyet beregning af den samlede støj fra vindmøllerne, herunder fra Blindkildevindmøllerne. Resultatet af denne beregning er en lille støjoverskridelse på 0,3 dB ved ejendommen Horslundvej 3, 7550 Sørvad.

 

For at de 7 nye (Vestas V126) møller ved St. Soels kan overholde reglerne for akkumuleret støj, vil det være nødvendigt at nedtage én vindmølle (Bonus 600 MK IV) ved Blindkilde.

 

Som følge af de nye støjberegninger er støjkonsekvenszonen ændret, for at kunne overholde vindmøllebekendtgørelsen. Da ændringen har karakter af, at være en mindre ændring, fordi projektet ikke ændres, og vilkårene til projektet tilpasses så støjkonsekvenszonerne overholdes, har forvaltningen vurderet, at der ikke er behov for fornyet høring.

 

På den baggrund indsættes et nyt støjkonsekvenszonekort i kommuneplantillægget, og der tilføjes et vilkår om nedtagning af en ældre vindmølle ved Blindkilde i udkast til §25-tilladelsen.

 

Faunabro over Holstebromotorvejen

Vejdirektoratet vurderede i det konkrete tilfælde, at energianlægget kan begrænse særligt kronvildtets brug af faunapassagen. Erhversstyrelsen kom derfor på vegne af vejdirektoratet med indsigelse (veto) mod kommuneplantillægget. Vejdirektoratet kom ligeledes med indsigelse mod lokalplan 09.T.43.1. På baggrund af dialog mellem Herning Kommune, Vejdirektoratet og Erhvervsstyrelsen samt med inddragelse af Miljøstyrelsen som ressort myndighed for Naturbeskyttelsesloven, vurderes det, at kronvildtet med de nuværende bestandsniveauer ikke er særligt beskyttede og at det med det nuværende vidensgrundlag vurderes, at vindmøller generelt ikke påvirker kronvildt i væsentligt omfang.

 

Indsigelsen giver således ikke anledning til ændringer eller afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektet.

 

Radar ved Flyvestation Karup

Forsvarets Ejendomsstyrelse og Erhvervsstyrelsen kom med indsigelser mod henholdsvis lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg, da de vurderede, at vindmøllernes højde kan begrænse anvendelsen af Forsvarets TPS varslingsradar samt TMA-radar på Flyvestation Karup.

 

Opstiller har foranlediget en analyse, udarbejdet af SEAAIR, af projektets konsekvenser for radardækning. Efter en teknisk og operativ vurdering af analysen, er det konkluderet, at etablering af vindmølleområdet ikke vil kræve afværgeforanstaltninger i forhold til Forsvarsministeriets radarer i Karup.

 

Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse og Erhvervsstyrelsen frafalder på denne baggrund indsigelserne mod henholdsvis lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg.

Indsigelsen giver således ikke anledning til ændringer eller afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektet.

 

Transformerstation

Vindteam har oplyst, at den transformerstation, som vindmøllerne skal tilsluttes, er planlagt opstillet i tilknytning til den del af projektet der ligger i Holstebro Kommune. I rammen for kommuneplantillæg nr. 66 og lokalplan 09.T43.1, er der mulighed for tre placeringer af transformerstationen.

 

Forvaltningen anbefaler, at fastholde den nuværende ramme således, at der stadig er mulighed for at etablere transformerstationen på de anviste placeringer i lokalplanen. Dette i tilfælde af, at behovet skulle opstå senere i forbindelse med den endelige projektering af projektet.

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder den lovpligtige sammenfattende redegørelse, der beskriver hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne og solcellerne samt baggrunden for, at planerne for energiparken med vindmøller og solceller indstilles til endelig vedtagelse. Den sammenfattende redegørelse erstatter det ikke-tekniske resumé i planerne.

 

Energiparken – vindmøller og solceller

Miljøkonsekvensrapporten behandler et hovedforslag med syv vindmøller med en totalhøjde på 140 meter og et solcelleanlæg på op til 32 ha. De tre sydligste vindmøller og solcelleanlægget ligger i Herning Kommune, de fire nordligste vindmøller ligger i Holstebro Kommune.

Miljøkonsekvensrapporten tager udover hovedforslaget med en Vestas V126 vindmølle udgangspunkt i, at rotordiameteren eventuel kan være mindre og variere i størrelser fra 112 til 126 meter. Projektforslaget er sammenlignet med en Vestas V112, hvor det er vurderet at have betydning.

Derudover er der medtaget et 0-alternativ, der beskriver den eksisterende situation som en konsekvens af, at projektet ikke realiseres.  

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen indstiller hovedforslaget, der omfatter tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter og et solcelleanlæg på op til 32 ha til endelig vedtagelse, hvilket er det som planforslagene giver mulighed for.

 

Hovedforslaget med en V126 vindmølle er valgt ud fra en afvejning af gener i forhold til de positive effekter af vedvarende energi. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at realiseringen af projektet er bedre end det alternative forslag med en V112 vindmølle og 0-alternativet, hvor der ikke gives mulighed for opstilling af vindmøller og solceller ved Vindingvej

 

Med udgangspunkt i en Vestas V126 vindmølle i hovedforslaget vurderes møllerne at kunne producere ca. 10,5 MW om året for den del af projektet, der ligger i Herning Kommune. Det svarer til ca. 17 % af Herning Kommunes målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi. Forud for dette projekt er der realiseret ca. 58,2 MW af Herning Kommunes målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi, hvilket svarer til knap 97% af målsætningen. For solcelleanlægget vurderes det, at anlægget vil producere ca. 17.000 MWh om året, hvorimod det forventes, at de syv vindmøller i hele projektet vil kunne producere ca. 75.000 MWh om året.

 

Landskabeligt har det kun meget lille visuel betydning, om det er vindmøllerne i hovedforslaget på 140 meter med en rotordiameter på 126 meter eller vindmøllerne med en rotormeter på 112 meter, der vælges. Ud fra en visuel betragtning kan vindmøllen med en rotordiameter på 126 have en lille ulempe sammenholdt med en vindmølle med en rotordiameter på 112 meter, hvor der er et mere harmonisk forhold mellem møllevinger og mølletårn.  

 

Støjen ved omkringboende kan forventes at blive en smule højere for vindmøller med en mindre rotor, da disse vindmølletyper generelt er lidt ældre og udsender mere kildestøj end de nyeste modeller.

0-alternativet opfylder ikke Herning Kommunes ønske om at fremme vindenergi, og er derfor ikke anset som et reelt alternativ.

 

På den baggrund har forvaltningen vurderet, at hovedforslaget samlet set er det bedste forslag.

 

§25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse)

Før realisering af projektet skal der gives en §25-tilladelse. I §25-tilladelsen kan Herning Kommune stille vilkår til vindmølle- og solcelleprojektet på baggrund af Miljøkonsekvensrapporten, herunder vilkår om forhold vedrørende anlæg, drift og nedtagning af vindmøllerne og solcellerne.

 

Herning Kommune vil i §25-tilladelsen blandt andet stille krav om, at der installeres et softwareprogram med skyggestop i vindmøllerne, så det sikres at ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timers reel indendørs og udendørs skyggekast om året.

 

Herning Kommune vil i §25-tilladelsen til projektet ligeledes stille vilkår om henholdsvis nedlæggelse af to boliger samt nedtagning af én vindmølle ved Blindkilde som forudsætning for, at projektet kan realiseres.

 

Hvis planerne bliver endeligt vedtaget, skal §25-tilladelsen sendes i partshøring i to uger.

 

Bilag 4 indeholder udkast til §25-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune stiller i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse, drift og nedtagning.

 

Der er udarbejdet udkast til en §25-tilladelse i henholdsvis Holstebro og Herning Kommune. Udkast til §25-tilladelsen er koordineret med Holstebro Kommune.

 

Forvaltningens anbefaling

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger og indsigelser indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 66 for St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at opstille tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter og et solcelleanlæg på op til 32 ha.  

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages, således at Miljøkonsekvensrapportens hovedforslag med tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter og et solcelleanlæg på op til 32 ha ved Vindingvej nordvest for Aulum kan realiseres.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1 Indsigelsesdokument
  • Bilag 2 Bemærkninger til Holstebro Kommune samt resumenotat
  • Bilag 3 Sammenfattende redegørelse
  • Bilag 4 Udkast til § 25-tilladelse