Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

270. Endelig vedtagelse af lokalplan for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 13.C7.2 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning, har været i offentlig høring fra den 16. maj 2019 til den 13. juni 2019 sammen med tilhørende kommuneplantillæg nr. 68

Der er indkommet en enkelt indsigelse i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse med en præcicering af bestemmelserne omkring begrænsning af anlæggets støjgener.

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet er beliggende i et eksisterende centerområde, på hjørnet mellem Holstebrovej og Ydunsdvej i Herning. Mod Nordøst langs Holstebrovej og mod sydvest langs Ydunsvej ligger eksisterende boligområder. Mod nordvest støder området op til eksisterende dagligvarebutikker. Mod sydøst grænser området op til to eksisterende tankstationer med vaskeanlæg. Området anvendes i dag til selvbetjent tankstation og grønt område.

 

Miljøforhold

Lokalplanens bestemmelser og disponeringen af området sikrer, at de tilstødende boligområder ikke belastes af støj eller andre gener fra anlægget, og at grundvandet sikres mod nedsivning af miljøfarlige stoffer.

  

Indsigelse

Der er indkommet en enkelt indsigelse til planforslagene ved høringsfristens udløb. Indsigelsen kommer fra 11 naboer og omhandler forværring af støjgener og værditab, som følge af den planlagte vaskehal. Indsigerne ønsker at planforslagene trækkes tilbage. 

 

Forvaltningens bemærkninger

Vaskehallen er placeret i tilknytning til en eksisterende tankstation og i et eksisterende centerområde, hvor der i forvejen er to tankstationer med tilhørende vaskeanlæg. Det er forvaltningens vurdering, at anvendelsen til vaskehal på det pågældende sted, er både hensigtsmæssig og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Ved disponeringen af lokalplanområdet er der taget højde for Autoværkstedsbekendtgørelsens krav om at der skal være mindst 20 m mellem forvaskeplads og nærmeste naboskel. Således er vaskehallen og de støjende aktiviteter i tilknytning til vaskehallen (opmarchareal, forvaskeplads og pusleplads) placeret, så de ligger mindst 20 m fra de nærmeste naboskel mod Ydunsvej. Vaskehallen får opmarchareal og indkørsel fra Holstebrovej, væk fra de nærmeste naboer, og der placeres en støjafskærmning omkring puslepladsen og måttebankningsarealet. Se illustrationen nedenfor.

 

For at imødegå naboernes bekymringer anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages endeligt med en tilføjelse i bestemmelserne, som præciserer, at der skal etableres støjafskærmning omkringpuslepladsen.

 

 

Illustration af tiltag for at begrænse støjgenerne

   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 13.C7.2 endeligt vedtages med følgende præcisering af bestemmelserne omkring støj:

 

§12.2    Indenfor delområde I, skal der etableres afværgeforanstaltninger mod støj omkring puslepladsen. I princippet som vist på kortbilag 2. Støjafskærmning skal som minimum være en 2 meter høj, tæt støjskærm med en densitet på minimum 15 kg/m2.

 

 

§11       Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse                   

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:

 

§11.1    der er etableret støjafskærmning omkring puslepladsen, som beskrevet i §12.2

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Indsigelsesnotat_LP 13.C7.2 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning