Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

259. Airbnb-lov: anmodning om at hæve loftet fra 70 til 100 udlejningsdage

Sagsnr.: 22.00.00-P21-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Airbnb-lov: anmodning om at hæve loftet fra 70 til 100 udlejningsdage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Umiddelbart inden sommerferien trådte den såkaldte ”Airbnb-lov” i kraft. Af loven fremgår det, at borgere har ret til – uden kommunens tilladelse – at korttidsudleje deres egen helårsbolig i op til 70 dage årligt, hvis udlejning sker gennem en deleøkonomisk platform som f.eks. Airbnb.

 

Den enkelte kommune kan beslutte, at borgerne skal have ret til at korttidsudleje deres helårsboliger i op til 100 dage årligt, hvis de konkrete forhold på det lokale boligmarked ikke taler imod dette.

 

Herning Kommune modtog den 27. maj 2019 en henvendelse fra en borger med anmodning om, at man i Herning Kommune giver private udlejere ret til at korttidsudleje helårsboliger i op til 100 dage pr. kalenderår.

Sagsfremstilling

Den 4. april 2019 blev ”forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven” vedtaget i Folketinget med ikrafttrædelse pr. 1. maj 2019.  Lovforslaget er et led i udmøntningen af den politiske aftale ”Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien” af 17. maj 2018, som blev indgået mellem Regeringen (Venstre, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre.

 

I lovforslaget fremsættes i § 6, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at hæve grænsen for udlejning af ejeres eller brugeres fulde helårsbolig fra 70 dage pr. kalenderår, jf. § 5, stk. 2 og 3, og op til 100 dage pr. kalenderår, hvis udlejningen sker gennem en tredjepart (udlejningsformidler som f.eks. Airbnb), der indberetter udlejerens fulde lejeindtægter. Udlejning af enkeltværelser er derfor ikke omfattet af lovændringen, herunder loftet på de 70 dage.

 

Den 27. maj 2019 modtog Herning Kommune en henvendelse fra en borger i kommunen med en anmodning om, at Herning Kommune hæver grænsen for udlejning af helårsbolig fra 70 dage til 100 dage pr. kalenderår.

 

I indeværende sagsbeskrivelse præsenterer administrationen forskellige perspektiver på, hvilken betydning en evt. hævet grænse for udlejning kan få for såvel overnatningskapacitet samt boligsituationen i Herning Kommune. Der har også været i dialog med VisitHerning herom.  

 

Overnatningskapacitet

I 2018 havde Herning Kommune 261.357 indberettede overnatninger (camping, hoteller med 40+ senge, feriehuse mv.). Vi kan ikke få adgang til data om overnatninger ved private udlejere, som f.eks. udlejer gennem Airbnb. Endvidere har vi 1.024 hotelværelser i kommunen.

 

Hotellerne i Herning Kommune havde i 2018 en gennemsnitligt overnatningsprocent på 43,42 % (til sammenligning en belægning på 52,6% i hele region Midtjylland iflg. nyeste tal fra Horesta). Tallene er stigende over de seneste år, men hotellerne står i gennemsnit tomme over halvdelen af tiden. At tallet i Herning er lavere end gennemsnittet kan skyldes, at der er særligt store udsving i behovet for overnatningskapacitet afhængigt af afvikling af fx messer og events.

 

Herning Kommune huser adskillige store events som messer, sportsbegivenheder, koncerter mv. om året, hvor hotelkapaciteten i kommunen udfordres. Det betyder, at der er visse tilfælde, hvor en andel af eventdeltagere og tilskuere overnatter i andre kommuner. En grundantagelse i opgørelsen af turismeforbruget (overnatning gange døgnforbrug) på kommunalt niveau er, at turistens forbrug følger overnatningskommunen. Det betyder konkret, at Herning Kommune som følge af den udfordrede hotelkapacitet i de særlige spidsbelastninger mister dele af turismeomsætningen til nabokommunerne.

 

Private udlejere er med til at sikre en fastholdelse af turisterne i Herning Kommune ved at øge overnatningskapaciteten, når hotelbranchen er udfordret. Ifølge Herning Kommunes Kultur- og Fritidschef kan blandt andet private udlejere være med til at sikre overnatningsfleksibilitet i forbindelse med afvikling af større events, dvs. bed and breakfast eller privat udlejning af helårsboliger gennem tjenester som Airbnb. Eksempler er VM i ishockey 2018 og VM i håndbold 2019, hvor privat overnatning var en væsentlig supplerende kapacitet i forhold til tilskuere.  

 

I Herning Kommune er der, ifølge VisitHerning, udfordringer med overnatningskapaciteten i spidsbelastningsperioderne, men antallet af dage med spidsbelatning overstiger ikke 70 dage om året. Det vil sige, at hvis det besluttes at hæve loftet fra de af loven bestemte 70 dage til op mod 100 udlejningsdage, løser det ikke nødvendigvis udfordringen med manglende overnatningskapacitet under afvikling af større events. Til gengæld vil et hævet loft øge konkurrencesituationen over for de etablerede hoteller i den øvrige periode af året, hvor belægningsprocenten som bekendt er under 50%.

 

Det er VisitHernings opfattelse, at et øget loft på 100 udlejningsdage pr. kalenderår vil udfordre hotelbranchen generelt. I Herning Kommune vil det konkret betyde, at det ikke nødvendigvis får en negativ indvirkning på centrumhotellerne, som er fuldt booket under events – og med højere belægningsprocenter end kommunegennemsnittet også til hverdag, ligesom disse hoteller ofte tiltaler en anden målgruppe end privatudlejning. Til gengæld er det VisitHernings vurdering, at det vil få en negativ konsekvens for de mindre hoteller i periferien af centrum, i landdistrikterne og på kroerne, da de generelt har en noget lavere belægning i løbet af året og endvidere konkurrerer i en lignende priskategori som de private udlejere. I yderste konsekvens kan Herning Kommune risikere at miste overnatningskapacitet på de pågældende hoteller, hvilket selvsagt får en utilsigtet negativ konsekvens for fleksibiliteten under afvikling af større events.

 

Det er VisitHernings anbefaling at fastholde de 70 dage årligt, men til gengæld tilskynde, at flere private udlejere etablerer sig under afvikling af større events for at øge overnatningsfleksibiliteten.

 

I et indlæg i Herning Folkeblad af 30. juli 2019 udtrykker hotellernes brancheorganisation Horesta Region Midtjylland en lignende bekymring. En øget konkurrence vil i deres optik ramme det etablerede erhverv negativt. Hoteller og kroer skaber ifølge Horesta mere aktivitet og flere arbejdspladser end den private udlejning, hvorfor et øget antal af tilladte udlejningsdage kan koste midtjyske jobs.

 

Det bør endvidere tages in mente, at såfremt grænsen hæves fra 70 til op mod 100 udlejningsdage, kan det opleves som et negativt konkurrenceparameter for nye hotelkæder, der overvejer at etablere sig i Herning Kommune.

 

Det lokale boligmarked

Såfremt Herning Kommune hæver loftet for udlejning fra 70 til 100 dage pr. kalenderår, vil det betyde, at en privat udlejer kan udleje sin bolig ca. hver weekend. Dette kan være et overvejende incitament til at investere i udlejningsbolig udelukkende til udlejning gennem platforme som Airbnb 100 dage om året, fordi det økonomisk er mere lukrativt end almindelig udlejning. Ifølge planafdelingen i Herning Kommune kan det, fordi der ikke er bopælspligt i Herning Kommune, få den konsekvens, at flere helårsboliger – måske særligt lejligheder – potentielt kan stå tomme 265 dage om året. Et sådant scenarie kan få betydning for attraktionsværdien ved visse boligområder, som i værste fald kan blive såkaldte ”spøgelsesbyer”.

Ligeledes kunne det afstedføre, at visse grupper af borgere kan få svært ved at finde en lejebolig. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at udlejning af enkeltværelser ikke er omfattet af lovens loft på 70 udlejningsdage.

 

Med tanke på ovenstående perspektiver, der belyser den aktuelle situation ift. overnatningskapacitet samt det aktuelle boligmarked, anbefales det at give afslag på anmodningen om at hæve loftet fra 70 til 100 udlejningsdage pr. kalenderår.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur

at der gives afslag på anmodningen om, at private udlejere i Herning Kommune kan korttidsudleje helårsboliger i op til 100 dage årligt.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur

Beslutning

Punktet blev indledt med, at administrationen præciserede som følger: Retten til korttidsudlejning tilkommer kun lejere, ejere og andelshavere, som faktisk anvender den pågældende bolig til helårsbeboelse. Hermed er sagsfremstillingens argument om, at boliger kan komme til at stå tomme i 265 om året ikke relevant for sagen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget imødekommer anmodningen om, at private udlejere i Herning Kommune kan korttidsudleje helårsboliger i op til 100 dage årligt.

Bilag

  • Anmodning fra borger
  • Dele-og-platformskonomisk-aftale
  • Lov 20181_L188_som_vedtaget