Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

266. Endelig vedtagelse af lokalplan for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 28. maj 2018, at der skal igangsættes planlægning for opførelse af siloer på Hammerumvej 29, 7400 Herning.

 

Forslag til lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær blev foreløbigt vedtaget af byrådet den 14. maj 2019.

 

Forslag til lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær har været i offentlig høring fra den 16. maj til den 13. juni 2019. Der er i høringsperioden indkommet 1 høringssvar til lokalplanforslaget.

 

Lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger umiddelbart nordøst for Kølkær, med vejadgang fra Hammerumvej.

 

   

 

Formålet med lokalplanen er at udlægge lokalplanens område til erhvervsformål med henblik på, at den eksisterende virksomhed i området kan udvide sin kapacitet. Det er et formål med lokalplanen at fastholde lokalplanområdet i landzone.

 

Det er endvidere et formål med lokalplanen at forebygge miljøkonflikter i forhold til omgivelserne, både med hensyn til støj, luft og landskabelig påvirkning, og at opnå en harmonisk virkning mellem korn- og foderstofanlægget og det åbne land samt nærheden til Kølkær, blandt andet ved afskærmende beplantning.

 

Med lokalplanen bliver anvendelsen af området udlagt til erhverv inden for virksomhedsklasse 4-5.

 

Lokalplanen er disponeret, så den vestlige del af området er uændret, da det er her virksomhedens eksisterende bebyggelse er beliggende, og ny bebyggelse kan opføres i den østlige del af området. Samtidig er der udlagt et beplantningsbælte langs med Hammerumvej. Formålet med denne disponering er at nedtone siloernes visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab og bymiljøet i Kølkær.

  

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 16. maj til og med den 13. juni 2019. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar til planforslaget, jf. Bilag 1 – Høringssvar til lokalplan 79.E15.1.

 

Høringssvaret er fra Kølkær Og Omegns Borgerforening og vedrører i hovedtræk to emner; 1) beplantning og 2) trafikale forhold.

 

1)      Beplantning

Borgerforeningen ønsker, at § 7.6 suppleres med, at der alternativt må anlægges en faunastribe.

 

Faunastriber er et projekt, hvor lokale landmænd i samarbejde med grønne organisationer og kommuner etablerer levesteder i og ved marken til gavn for insekt- og dyrelivet. Initiativet til Faunastriberne og det brede samarbejde mellem landmænd, grønne organisationer og kommuner kommer fra Herning-Ikast Landboforening. Faunastriberne sås i og ved landmandens marker, med forskellige planter. Arterne i frøblandingen er nøje udvalgt, så de tilgodeser den brede fauna. Derudover er udsædsmængden meget lav, så der i Faunastriberne er plads til både naturlige fremspirende planter samt barjordsområder. På den måde sikres gode vilkår for både insekter, fugle og pattedyr. Det er den enkelte landmand, der lægger jord til og betaler for etableringen af faunastriberne, mens frøene betales af den lokale kommune.

 

De pågældende bestemmelser vedrørende arealet langs med Hammerumvej har i lokaplanen ordlyden: ”Arealet skal henligge i græs med et ”vildt” præg af engkarakter med blomstrende urter og højt græs” allerede tilgodeser muligheden for at etablere faunastriber langs med Hammerumvej. Faunastriber kan nævnes som et mere konkret eksempel i redegørelsen på, hvordan beplantningen kan udformes. På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at § 7.6 og § 9.8 begge forbliver uændrede.

  

2)     Trafikale forhold

Borgerforeningen er bekymret for øget trafik til og fra virksomheden samt om oversigten i svinget forringes, så der opstår risiko for påkørsler, derfor foreslår borgerforeningen nedenstående:

  • En kørselsrute-anvisning med indkørsel til erhvervsområdet fra øst.

 

Forvaltningen kan tilslutte sig borgerforeningens synspunkt om, at lastbiltrafik bør ankomme til virksomheden ad Hammerumvej fra øst. Det vurderes dog ikke, at der kan laves en trafikregulering som foreslået, da det vil give hindringer for den øvrige trafik med tunge køretøjer gennem Kølkær, men forslaget gives videre til virksomheden, så de kan orientere deres vognmænd om, hvordan de ankommer til virksomheden, og på den måde kan virksomheden medvirke til at undgå tung trafik gennem Kølkær. Forvaltningen foreslår, at der i lokalplanen indarbejdes en bestemmelse, der muliggør en alternativ vejadgang nordøst for virksomheden (se kortudsnit nedenfor), som kan erstatte den nuværende vejadgang. En sådan vejadgang vil ligeledes i højere grad opfordre til, at trafik til virksomheden ankommer fra nord, og samtidig fjerne en eventuel belastning i svinget. Ændringsforslaget betyder, at lokalplanens §4.1 ændres til: "Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Hammerumvej, i princippet som vist på kortbilag 2. Der må kun etableres én adgangsvej til lokalplanområdet.", hvor ændringen er markeret med rød. Kortbilaget skal ligeledes tilføjes en vejadgang, se forslag nedenfor.

 

 

 

  • En højresvings bane til indkørslen.

 

Indkørslen ligger ca. 100 meter fra, hvor vejen begynder at svinge. En højresvingsbane på ejendommen kan være en god idé, hvis trafikmængden øges. Virksomheden har oplsyt at trafikmængden ikke forøges med det planlagte projekt. Forvaltningen vurderer at Hammerumvej er en trafikvej, og den kan derfor bære den nuværende og en eventuelt øget trafik. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er grundlag for at ændre i den nuværende vejløsning, se dog ændringsforslag ovenfor.

 

  • Et parkeringsområde til vogntog udenfor indhegning.

 

Der er på arealet foran indkørslen til virksomheden i dag er en grusplads til parkering på ca. 170 m2. Det bør sikres, at pladsen kan rumme ventende lastbiler. Lokalplanen giver mulighed for, at pladsen kan udvides, hvis lågen flyttes, så ventende lastbiler med anhænger eller sættevogn kan holde og vente på virksomhedens egen grund. Parkering skal løses på egen grund, og henvendelsen gives derfor videre til virksomheden, så der ikke fremadrettet parkeres på vejarealet eller i rabatten.

 

  • At krav til beplantning og bygning nærmere end 6 meter til vejskel øges betydeligt eller på anden måde sikrer overblik over sving.

 

Afstandskravet i lokalplanen er i overensstemmelse med vejloven og vejens udformning i øvrigt, og forvaltningen vurderer på denne baggrund, at der ikke er anledning til at øge afstanden mellem beplantning og vejskel. Såfremt afstandskravet øges vil det betyde indskrænkning af byggefelt A samt af virksomhedens parkerings- og manøvreareal.

 

 

På baggrund af ovennævnte indstiller forvaltningen lokalplan nr. 79.E15.1 til endelig vedtagelse.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær endeligt vedtages, dog således §4.1 ændres til:

"Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Hammerumvej. Der må kun etableres én adgangsvej til lokalplanområdet."

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1 - Høringssvar til lokalplan 79.E15.1.docx