Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

265. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60 for erhvervsområde ved Hammerumvej ved Kølkær

Sagsnr.: 01.02.15-P16-21-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60 for erhvervsområde ved Hammerumvej ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til tillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde ved Hammerumvej ved Kølkær har sammen med forslag til lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær været i offentlig høring fra den 16. maj til den 13 juni 2019. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar til planforslagene, som behandles under lokalplansagen.

 

Tillægget fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 79.E15 med henblik på, at den eksisterende virksomhed i området kan udvide. Samtidig udlægges en konsekvenszone på 150 meter, hvorom det gælder:

Bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene, må der ikke etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse inden for konsekvensområdet.

 

 

Kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 60 har sammen med forslag til lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær været i offentlig høring fra den 16. maj til den 13 juni 2019. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar til planforslagene. Da høringssvaret omhandler emner, som reguleres i lokalplanen, behandles høringssvaret under lokalplansagen. Tillæg nr. 60 fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.