Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

264. Endelig vedtagelse af lokalplan for center-, bolig- og erhvervsområde syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-18 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for center-, bolig- og erhvervsområde syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan 54.C1.1 giver mulighed for nyt byggeri til centerformål og boliger syd for hospitalet i Gødstrup. Lokalplanforslaget sikrer rammerne for et flot og funktionelt byudviklingsområde med nye veje, stier, friarealer og beplantning. Samtidig skal det sikre at regnvand håndteres, så vandet bidrager til områdets rekreative værdi og oversvømmelser undgås.

 

Forslag til lokalplan 54.C1.1 for center-, bolig- og erhvervsområde syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup har være i offentlig høring fra den 7. marts til den 2. maj 2019. Der er indkommet 3 bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget. Forvaltningen har vurderet, at de indkomne bemærkninger og indsigelser bør give anledning til ændringer af lokalplanen i forhold til:

 • Justering af principper for placering af byggefelter, friareal og beplantning
 • Mulighed for offentlige formål i delområde IIa
 • Præcisering om vejbetjening af centerområdet og principper for stier
 • Fordeling af byggeret i delområde I og IIa
 • Lempelse af krav til vinduesareal i stueetagen inden for centerområdet
 • Forbud mod svalegange i centerområdet
 • Reduktion af krav til friareal inden for centerområdet
 • Præcisering af principper for beplantning og bede inden for centerområdet

Sagsfremstilling

Offentlig høring af lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 54.C1.1 udlægger et areal på cirka 26 hektar syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup til byudvikling. I den østligste del af området giver lokalplanen mulighed for at anlægge den nye Gødstrup Bygade. Tættest på bygaden skal der være en forholdsvis høj og tæt centerbebyggelse med mulighed for boliger, erhverv og butikker. Længere mod vest ligger boligområder med mulighed for tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i to- tre etager.

 

Lokalplanforslaget giver også mulighed for at etablere forbindelsen "Linket" på tværs af Hilmar Sølunds Vej. Mod Hilmar Sølunds Vej udlægger lokalplanen et område til erhverv. Det kan først udstykkes og bebygges, når der er udarbejdet en byggeretsgivende lokalplan for området. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for beplantning, friarealer og håndtering af regnvand i forbindelse med center- og boligbebyggelsen. Den vestligste del af området skal ikke bebygges, men bruges til regnvandsbassiner og arealer til håndtering af regnvand ved skybrud. Området kan også anvendes rekreativt af beboerne i området og andre borgere.

 

I lokalplanforslaget er der udlagt nye veje og stier til betjening af området. Ved udbygning af området mod syd sikrer lokalplanen mulighed for sammenhængende

stiforbindelser. Det vil også være muligt at koble en sti på mod øst til Lundgårdskolen.

 

Forslag til lokalplan 54.C1.1 har sammen med forslag til lokalplan 54.E3.1 og forslag nr. 54 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 været i offentlig høring. Der er indkommet indsigelser og bemærkninger til forslag til planforslagene fra en landmand i området, Vejdirektoratet og Calum A/S, der er projektudvikler på den første del af byudviklingen. De indkomne bemærkninger og indsigelser er vedhæftet som bilag til sagen. Indsigelser og bemærkninger er opsummeret og kommenteret i det vedhæftede indsigelsesnotat. Hovedpunkterne er refereret herunder sammen med forvaltningens anbefaling af, om de bør give anledning til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse.

 

Indsigelse fra ejer af Ørskovvej 30

Indsiger ønsker, at der fortsat skal være mulighed for at køre med landbrugsmaskiner på Gødstrupvej / Gødstrup Bygade. Herning Kommune anlægger Gødstrup Bygade, og det er aftalt, at der skal kunne køre landbrugsmaskiner på en del af den grønne midterhelle, så der fortsat er mulighed for at køre landbrugsmaskiner mellem Snejberg og Gødstrup.

 

Indsiger gør desuden opmærksom på, at en realisering af lokalplanen vil kræve ekspropriation af jord fra hans ejendom for sjette gang over en 10-årig periode.

 

Bemærkninger fra Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har fremsendt en række bemærkninger til lokalplanforslaget. Forvaltningen har været i dialog med Vejdirektoratet om bemærkningerne. Dialogen har ikke givet anledning til, at der skal foretages ændringer af lokalplanen ved den endelige vedtagelse. Dialogens konklusioner er opsummeret herunder. Tallene henviser til punkternes nummerering i indsigelsesnotatet.

 • Når der skal udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for erhvervsområdet mod Hilmar Sølunds Vej (lokalplanens delområde VIII), skal der så tidligt som muligt være dialog mellem Vejdirektoratet, bygherre og Herning Kommune om vejtilslutning i krydset Hilmar Sølunds Vej / Messemotorvejen / Næstholtvej samt Vejdirektoratets vejbyggelinjer for Messemotorvejen. (pkt. 3 og 4)
 • Det endelig skel mod Messemotorvejen / Hilmar Sølunds Vej er i gang med at blive fastlagt. Herning Kommune forventer, at de oplyste foreløbige skel er gældende og holder fast i dem som grundlag for afgrænsning af lokalplanens område mod nord. (pkt. 5)
 • I miljørapporten henvises til støjplaner fra VVM-undersøgelsen af motorvejen. Der bør i stedet henvises til støjplaner fra detailbesigtigelsen. Dette giver ikke anledning til ændring af miljørapportens konklusioner
 • Lokalplanen indeholder ikke oplysninger om skiltning i det åbne land, da forvaltningen ikke vurderer, at det er relevant. (pkt. 7)

 

Indsigelser og bemærkninger fra Calum A/S

Calum A/S er projektudvikler på center- og boligbyggeri inden for lokalplanens område. Forvaltningen har i forbindelse med den offentlige høring modtaget en skriftlig indsigelse fra Calum og været i dialog med dem om deres ønsker til lokalplanen. Herunder er det opsummeret, hvilke ændringer af lokalplanen, Byplanudvalget skal tage stilling til i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Tallene henviser til punkterne nummerering i indsigelsesnotatet.

 

LOKALPLANKORT (pkt. 8, 9, 11, 12, 13 og 15)

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanens kortbilag 2 justeres som vist herunder. Ændringerne er vist med sort, mens de uændrede dele af lokalplankortet er gråt. Det vil sige, at der er foretaget ændringer af:

 • Justering af grænse mellem delområde I og IIa
 • Placering af og bredde på byggefelter
 • Torv mod Gødstrup Bygade
 • Beplantningsstruktur for parkeringspladsen i centerområdet
 • Placering af friareal inden for delområde IIa.
 • Principper for stiforbindelser.

 

 

DELOMRÅDER OG ANVENDELSE AF DELOMRÅDER (pkt. 8, 18 og 22)

Forvaltningen anbefaler:

 • at en mindre del af delområde IIa overføres til delområde I,
 • at delområde I og IIa ikke lægges sammen som ønsket af Calum,
 • at der bliver mulighed for offentlige formål i form af plejehjem, daginstitution og lignende inden for delområde IIa, men ikke inden for delområde V.

 

VEJE OG STIER (pkt. 14 og 15)

Forvaltningen anbefaler:

 • at det kommer til at fremgå af lokalplanens bestemmelser, at den nordligste vejadgang fra Gødstrup Bygade maksimalt må betjene én dagligvarebutik. Det skal forhindre kødannelse m.m. på Gødstrup Bygade og i krydset Hilmar Sølunds Vej / Gødstrup Bygade.
 • at principperne for stiforbindelser tilpasses de øvrige ændringer i lokalplankortet.

 

BYGGERET OG BEBYGGELSENS PLACERING (pkt. 10, 16, 17 og 19)

 • Byplanudvalget skal tage stilling til, om der skal være mulighed for at placere tankanlæg ud til Gødstrup Bygade. Det vil bryde med idéen om en sammenhængende bebyggelse i minimum to etager mod Gødstrup Bygade, men vil give tankanlægget den ønskede synlighed for forbipasserende.
 • Forvaltningen anbefaler, at byggeretten i delområde I reduceres til kun at omfatte de arealer, der reelt kan bebygges.
 • Byggeretten inden for delområde II og III er ved en fejl angivet som grundareal i stedet for en bebyggelsesprocent på 40%. Det rettes. Byggeretten inden for delområde IIa reduceres med den andel af delområdet, der er overført til delområde I, jf. pkt. 8.
 • Forvaltningen kan ikke anbefale, at byggefelterne inden for delområde I erstattes af byggelinjer mod Hilmar Sølunds Vej og Gødstrup Bygade.

 

BEBYGGELSENS UDSEENDE (pkt. 20 og 24)

 • Forvaltningen anbefaler, at krav om vinduesareal i gadefacacer i stueetagen i centerområdet reduceres fra 50% til 30%.
 • Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen ikke giver mulighed for svalegange. Hvis Byplanudvalget ønsker at opretholde mulighed for svalegange, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen fastlægger bestemmelser for svalegangenes længde, udseende, materialevalg og belysning.

 

FRIAREALER (Pkt. 11 og 21)

Forvaltningen anbefaler:

 • at der bliver mulighed for at anlægge et torv mod Gødstrup Bygade i princippet som vist på det reviderede lokalplankort. Lokalplanen bør sikre, at torvet afgrænses af og indrettes med beplantning i form af træer og bede, og at der bliver siddemuligheder.
 • at krav om friareal til boliger i centerbebyggelsen nedsættes fra 50% til 25% af boligetagearealet.

 

BEPLANTNING, BEDE OG LÆHEGN (Pkt. 11 og 12)

 • Forvaltingen anbefaler, at principperne for beplantningsstrukturen for parkeringsarealet inden for centerområdet ændres som vist på forslag til nyt kortbilag til lokalplanen.
 • Forvaltningen anbefaler, at projektudviklers fremsendte principper for læhegn mellem delområde I og IIa samt bede med træer, buske og græsser indarbejdes i lokalplanen.

 

HÅNDTERING AF SKYBRUDSREGN (Pkt. 23)

 • Forvaltningen anbefaler, at kravet om etablering af anlæg til håndtering af skybrudsregn i den blå/grønne kile i lokalplanens vestlige område fastholdes som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, da det er en del af lokalplanens formål og vil give en rekreativ værdi til hele byudviklingsområdet.

 

Miljørapport

Der er udarbejdet en samlet miljørapport for forslag til kommuneplantillæg nr. 54, lokalplan 54.C1.1 og lokalplan 54.E3.1. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den er vedhæftet som bilag til denne sag. Den sammenfattende redegørelse beskriver:

 

1.      Hvordan miljøhensynet er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,

2.      Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og

3.      Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

 

Høringssvar fra Vejdirektoratet beskriver, at de støjplaner der er benyttet i miljørapporten ikke burde referere til motorvejens VVM-undersøgelse, men i stedet nyere viden fra detailbesigtigelse i august 2014. Konklusionerne fra detailbesigtigelsen stemmer overens med dem fra VVM-undersøgelsen. Dette giver derfor ikke anledning til ændring af miljørapportens konklusioner. Endvidere sikres der ved bestemmelser i lokalplanerne, at der etableres den fornødne støjafskærmning til boliger og offentlige funktioner.

 

Høringssvarene i øvrigt giver ikke anledning til ændringer i miljørapportens konklusioner. 


Der skal tages stilling til om der skal være mulighed for at placere bebyggelse i én etage mod Gødstrup Bygade i form af tankanlæg i den sydlige del af byggefelt C.

 

Ovenstående giver anledning til følgende ændringer i lokalplan 54.C1.1, som indstilles til endelig vedtagelse:

 

at lokalplanens kortbilag 2 ændres i forhold til afgrænsning mellem delområde I og IIa, placering af og bredde på byggefelter, torv mod Gødstrup Bygade, princip for beplantningsstruktur for centerområdet, princip for placering af friareal inden for delområde IIa og principper for stiforbindelser som vist på vedhæftede bilag

 

at det tilføjes til lokalplanforslagets § 3.12 at delområde IIa, ud over boliger, må anvendes til offentlige formål i form af plejehjem, daginstitution og lignende,

 

at § 4.2 ændres fra:

"Til vejen A-A kan der tilsluttes fordelingsveje i princippet som vist på kortbilag 2. Den nordligste tilslutning skal ligge minimum 70 meter fra Hilmar Sølunds Vej som vist på kortbilag 2."

til:

"Til vejen A-A kan der tilsluttes fordelingsveje i princippet som vist på kortbilag 2. Den nordligste tilslutning skal ligge minimum 70 meter fra Hilmar Sølunds Vej som vist på kortbilag 2. Hvis den nordligste tilslutning betjener mere end én dagligvarebutik må den kun betjene trafik, der svinger højre ind fra nord."

 

at § 7.1 ændres fra:

Bebyggelsesprocenten for området som helhed er 60% og den samlede byggeret er 17.250 m². Byggeretten er fordelt på de enkelte byggefelter som følger:

Byggefelt A1: 4.017m²

Byggefelt A2: 4.546 m²

Byggefelt B: 3.214 m²

Byggefelt C: 5.223 m²

Byggefelt D: 250 m²

til:

Den samlede byggeret for området som helhed er 12.450m². Byggeretten er fordelt på de enkelte byggefelter som følger:

Byggefelt A: 6.400 m²

Byggefelt B: 1.500 m²

Byggefelt C: 4.300 m²

Byggefelt D: 250 m²

 

at angivelse af byggeretten i delområde II og III (§ 7.6 og § 7.9) rettes til de korrekte tal ved en bebyggelsesprocent på 40%, dvs.:

Delområde IIa: 3.554 m²

Delområde IIb: 4.558 m²

Delområde IIc: 6.954 m²

Delområde IIIa: 2.843 m²

Delområde IIIb: 2.847 m²

 

at § 8.13 ændres fra:

Gadefacader skal i stueetagen forsynes med vinduer i minimum 50% af facaden...

til

Gadefacaden skal i stueetagen forsynes med vinduer i minimum 30% af facaden...

 

at det tilføjes en bestemmelse til lokalplanens §8, der fastlægger:

Bebyggelse inden for delområde I og IIa må ikke opføres med adgang via udvendige svalegange / altangange.

 

Hvis Byplanudvalget ikke følger ovenstående indstillig, indstilles at der tilføjes følgende bestemmeler til lokalplanens §8:

 

Svalegang / altangang skal integreres i facaden og fremstå i samme materiale som facaden. Gulvet i svalegangen / altangangen må ikke udføres med metalrist. 

Svalegang / altangang må ikke gå rundt om et hjørne

Udendørs belysning af facader / altangange / svalegange skal være nedadrettet lyskilde.

Altangange / svalegange må maksimalt have en længde på 20 meter.

 

at § 9.2 ændres fra:

"Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til minimum 50% af bruttoetagearealet til boliger og 10% af bruttoetagearealet til erhverv...."

til

"Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til minimum 25% af bruttoetagearealet til boliger og 10% af bruttoetagearealet til erhverv...."

 

at følgende bestemmelse tilføjes til §9:

Der skal anlægges et torv inden for delområde I i princippet som vist på kortbilag 2. Torvet må anvendes som ankomst- og forareal til funktionerne i byggefelt A, B og C. Der må anlægges parkering til cykler, men ikke til biler. Der skal etableres siddepladser i form af bænke eller lignende. Torvet skal afgrænses og underinddeles af beplantning i princippet som vist på kortbilag 2 og beskrevet i § 11.

 

at lokalplanforslagets § 11.5 ændres fra:

"Delområde I skal mod vest afgrænses af en sammenhængende trærække som vist på kortbilag 2. Træerne skal plantes med en minimumsafstand på 7,5 meter. Disse træer kan ikke indgå i optællingen af de i § 4.11 nævnte træer. Træerne kan suppleres med underbeplantning i form af buske og lignende.

til

"Delområde I skal mod vest afgrænses af et grønt, rumskabende plantebælte, der består af træer, læhegnsplanter og buske. Træerne i plantebæltet kan ikke indgå i optællingen af de i § 4.11 nævnte træer."

 

at lokalplanforslagets § 11.6 ændres fra:

"Parkeringsarealerne inden for delområde I skal opdeles i mindre enheder på maksimalt 30 parkeringspladser ved hjælp af trærækker og hække i princippet som vist på kortbilag 2. Træerne kan indgå i optællingen af de i § 4.11 nævnte træer."

til:

"Parkeringsarealerne inden for delområde I skal opdeles i mindre enheder på maksimalt 30 parkeringspladser ved hjælp af bede med træer, buske og græsser i princippet som vist på kortbilag 2. Træerne kan indgå i optællingen af de § 4.11 nævnte træer".

 

at der til § 11 tilføjes følgende bestemmelser:

Det i § 9 nævnte torv skal afgrænses af og underopdeles i mindre enheder ved hjælp af bede med træer, buske og græsser.

Cykelparkering og opholdszoner på det i § 9 nævnte torv skal afskærmes af bede med træer, buske og græsser. Der kan også anvendes stauder og blomsterløg i bedene.

 

at de fremsendte principsnit og beskrivelser af bedene indsættes i lokalplanens redegørelse. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der ikke skal være mulighed for at placere bebyggelse i én etage mod Gødstrup Bygade i form af tankanlæg i den sydlige del af byggefelt C.

 

at ændringerne tiltrædes, idet der tilføjes følgende bestemmele til lokalplanens §8: ”Svalegang / altangang skal integreres i facaden og fremstå i samme materiale som facaden. Gulvet i svalegangen / altangangen må ikke udføres med metalrist. 

Svalegang / altangang må ikke gå rundt om et hjørne.

Udendørs belysning af facader / altangange / svalegange skal være nedadrettet lyskilde.

Altangange / svalegange må maksimalt have en længde på 20 meter.”

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Sammenfattende redegørelse tillæg 54 LP 54.C1.1 og LP 54.E3.1
 • Indsigelsesdokument_54.C1.1_Gødstrup syd
 • Lokalplankort_54.C1.1_bilag endelig vedtagelse