Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

263. Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Herning Byråd har den 5. marts 2019 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 54.E3.1 for et erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 2. maj 2019. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

 

Lokalplan nr. 54.E3.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i tilknytning til Gødstrup Landsby, vest for Herning By. Lokalplanområdet er afgrænset af Hilmar Sølunds Vej mod syd, Gødstrupvej mod vest og mod nordøst af en sidevej til Gødstrupvej, der også hedder Gødstrupvej. Nordøst for lokalplanområdet ligger Gødstrup Sø og mod vest er det nye regionshospital under opførelse.

 

Kortudsnit viser lokalplanens beliggenhed og afgrænsning.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at udlægge området til et nyt erhvervsområde i sammenhæng med byudviklingen ved Gødstrup. Lokalplanen udlægger området til erhverv i miljøklasse 1-3, uddannelsesformål samt hotel og konferencecenter.

 

Lokalplanen overfører en stor del af området fra landzone til byzone. Lokalplanen skal sikre en bymæssig og landskabelig sammenhæng mellem erhvervsområdet og regionshospitalet samt byudviklingen syd for Hilmar Sølunds Vej, og fastlægger derfor bestemmelser for ny bebyggelses omfang og placering samt etablering af en karakteristisk beplantningsstruktur langs med Hilmar Sølunds Vej. Lokalplanen skal ligeledes sikre trafikale adgangsforhold, samt etableringen af de nødvendige parkeringspladser til betjening af funktionerne inden for lokalplanområdet.

 

Lokalplanen skal forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne, blandt andet gennem regulering af virksomhedsklasser inden for lokalplanområdet og ny bebyggelses placering i forhold til de overordnede veje.

 

Lokalplanen har ligeledes til formål at fastsætte bestemmelser for håndtering af overfladevand, og fastlægger i denne forbindelse, at der skal oprettes en grundejerforening til at varetage drift og vedligehold af de fælles anlæg til håndtering af skybrudsregn samt fælles veje og grønne områder.

 

Overordnet disponering

Lokalplanen forholder sig overordnet til Principplan for Gødstrup, marts 2018. Principplanen udlægger de overordnede veje, bebyggelse og ”grønne og blå” friarealer. Lokalplanen er disponeret med fire delområder, hvoraf de tre kan indeholde bebyggelse og det fjerde delområde er udlagt til tekniske anlæg for håndtering af overfladevand.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 2. maj 2019, og der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er efter den offentlige høring af planforslagene udarbejdet en sammenfattende redegørelse til miljørapporten, der erstatter det ikke-tekniske resumé, jf. Bilag 1 - Miljørapportens sammenfattende redegørelse. Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet 3 bemærkninger/indsigelser til planforslagene, herunder en fra statslig myndighed [Vejdirektoratet]. Høringssvaret fra Vejdirektoratet beskriver, at de støjplaner der er benyttet, i miljørapporten ikke burde referere til motorvejens VVM-undersøgelse men i stedet nyere viden fra detailbesigtigelse i august 2014. Konklusionerne fra detailbesigtigelsen stemmer overens med dem fra VVM-undersøgelsen. Dette giver derfor ikke anledning til ændring af miljørapportens konklusioner. Endvidere sikres der ved bestemmelser i lokalplanerne, at der etableres den fornødne støjafskærmning til boliger og offentlige funktioner. Høringssvarene i øvrigt, giver ikke anledning til ændringer i miljørapportens konklusioner.

 

Etaper for byudviklingen

Regeringen har fastsat, at kommunernes byudvikling skal ske indefra og ud. Det betyder i praksis, at der skal være en geografisk sammenhæng mellem eksisterende byzone og nye planlægningsområder. Af samme årsag blev der i forbindelse med kommuneplanrevisionen fastsat en udviklingsrækkefølge for rammeområderne ved Gødstrup, herunder at udbygning syd for Hilmar Sølunds Vej forudsætter, at der er anden bebyggelse som en udbygning kan knytte sig til. Nærværende lokalplanforslag kobler sig direkte til det eksisterende, planlagte erhvervsområde nord for Gødstrupvej, og overfører en stor del af lokalplanområdet til byzone. Lokalplanforslaget er således med til at muliggøre yderligere byudvikling syd for Hilmar Sølunds Vej.

 

Da lokalplanen har til formål at overføre et areal, der i dag er anvendt som landbrugsjord, fra land-zone til byzone, kan ejeren af det pågældende areal inden 4 år efter overførslen forlange den overførte del af ejendommen overtaget af kommunen.

  

Lokalplan 54.E3.1 for et erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 54.E3.1 for et erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1 - Miljøvurderingens sammenfattende redegørelse