Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

262. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for byudvikling i Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.15-P16-19-18 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for byudvikling i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen og Kaare Hjorth

Sagsresume

Tillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2017- 2028 for byudvikling i Gødstrup har været i offentlig høring sammen med to lokalplanforslag for byudvikling nord og syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup.

 

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet et ønske fra en projektudvikler i området om mulighed for at opføre et plejehjem i forbindelse med centerområdet syd for Hilmar Sølunds Vej. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der skal overføres en del af rammeområde 54.B1 til rammeområde 54.C1.

 

Forvaltningen anbefaler desuden, at kravet for opholdsarealet til boliger inden for centerområde 54.C1 reduceres for at sikre en tæt og kompakt bebyggelsesstruktur i den centrale del af bydelen.

Sagsfremstilling

I Herning Kommuneplan 2017-2028 er der udlagt kommuneplanrammer til byudvikling ved det nye regionshospital i Gødstrup.

 

Byplanudvalget har i marts 2018 godkendt en principplan for lokalplanlægningen i Gødstrup. Samtidig blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg for at ændre den sydlige del af rammeområde 54.E1 fra erhverv til boliger.

 

I forbindelse med de to første lokalplaner for byudviklingen i Gødstrup har der vist sig at være behov for yderligere justering af de udlagte kommuneplanrammer. Blandt andet i forhold til håndtering af regnvand, etablering af en forbindelse "Linket" på tværs af Hilmar Sølunds Vej samt konkrete ønsker fra de private udviklere af området. Disse ændringer er samlet i forslag til kommuneplantillæg nr. 54.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 har været i offentlig høring fra den 7. marts til den 2. maj 2019 sammen med forslag til lokalplan 54.E3.1 for erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej og forslag til lokalplan 54.C1.1 for center-, bolig- og erhvervsområde syd for Hilmar Sølunds Vej.

 

Der er i den offentlig høring indkommet tre bemærkninger og indsigelser. Hovedparten af indsigelserne og bemærkningerne vedrører forslag til lokalplan 54.C1.1 og er opsummeret og kommenteret på denne sag. Ønske om reduktion af friareal i centerområdet og mulighed for plejehjem er medtaget i denne sag, da det også vil kræve en ændring af kommuneplanens rammer at imødekomme dem.

 

Projektudvikleren af området syd for Hilmar Sølunds Vej ønsker, at kravet til opholdsareal til boliger inden for centerområdet reduceres fra de nuværende 50% af boligetagearealet for at sikre en tæt og kompakt bebyggelsesstruktur. Forvaltningen vurderer, at kravet kan nedsættes til 25% af boligetagearealet.

 

Projektudvikleren af området syd for Hilmar Sølunds Vej har i forbindelse med dialog om bebyggelsesplanen for centerområdet forespurgt om muligheden for at opføre plejehjem, det vil sige offentlige formål, inden for et område der i kommuneplantillægget er omfattet af rammeområde 54.B1. Hvis det skal være muligt, skal der ske en overførsel af areal fra rammmeområde 54.B1, der er udlagt til boligformål, til rammeområde 54.C1, der udlagt til centerformål med mulighed for offentlige formål.

 

Forvaltningen har vurderet, at der er tale om en mindre ændring af planen, der kan foretages uden fornyet høring af planforslaget. Da arealet, der ønskes overført fra boligområde til centerområde, grænser op til ejendommen Helstrupvej 64, har ejeren af denne ejendom haft mulighed for at udtales sig om ændringen. Ejeren er ikke kommet med kommentarer til den ønskede ændring.

Byplanudvalget skal tage stilling til, om det skraverede areal skal overføres fra rammeområde 54.B1 til 54.C1 for at give mulighed for offentlige formål i form af plejehjem på arealet.

 

I den opdaterede indsigelse af 26. juni 2019 har projektudvikleren fremført ønske om både at give mulighed for offentlige formål inden for både delområde IIa og V. Forvaltningen vurderer, at overførsel af både delområde IIa og delområde V (Helstrup gamle skole på Helstrupvej 64) til kommuneplanramme 54.C1 vil være en så væsentlig en ændring, at det kræver en genfremlæggelse af lokalplanforslaget, da der samlet set er tale om et areal på over 10.000 m².

 

Miljørapport

Der er udarbejdet en samlet miljørapport for forslag til kommuneplantillæg nr. 54, lokalplan 54.C1.1 og lokalplan 54.E3.1. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den er vedhæftet som bilag til denne sag. Den sammenfattende redegørelse beskriver:

 

1.      Hvordan miljøhensynet er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,

2.      Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og

3.      Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

 

Høringssvar fra Vejdirektoratet beskriver, at de støjplaner der er benyttet i miljørapporten ikke burde referere til motorvejens VVM-undersøgelse, men i stedet nyere viden fra detailbesigtigelse i august 2014. Konklusionerne fra detailbesigtigelsen stemmer overens med dem fra VVM-undersøgelsen. Dette giver derfor ikke anledning til ændring af miljørapportens konklusioner. Endvidere sikres der ved bestemmelser i lokalplanerne, at der etableres den fornødne støjafskærmning til boliger og offentlige funktioner.

 

Høringssvarene i øvrigt giver ikke anledning til ændringer i miljørapportens konklusioner.


 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 54 endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at en del af rammeområde 54.B1, som vist på kortet i sagsfremstillingen, overføres til rammeområde 54.C1 for at give mulighed for offentlige formål,

 

at kravet til opholdsareal til boliger inden for rammeområde 54.C1 reduceres fra 50% til 25% af boligetagearealet. 
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Sammenfattende redegørelse tillæg 54 LP 54.C1.1 og LP 54.E3.1