Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

274. Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Lind

Sagsnr.: 04.08.10-P20-1-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro og Pia Colstrup

Sagsresume

KLG i Lind anmoder i samarbejde med Herning Kommune om frigivelse af 3,807 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane, og KLG har anmodet Herning Kommune om at være bygherre på projektet.

 

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2017-2020 blev der afsat 2,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane i Lind, hvor KLG så skal finansiere den del af anlægsudgiften som ligger ud over 2,5 mio. kr.

 

Anlægsudgiften er med tilbudssum fra entreprenør, rådgiveraftale og afsat beløb til uforudsete udgifter budgetteret til i alt 3,807 mio. kr.

 

Udgiften finansieres med 2,500 mio. kr. fra Herning Kommune og netto 1,307 mio. kr. fra KLG efter fradrag af moms. KLG har dokumenteret, at egenfinansieringen er på plads med henblik på overførsel til projektet.

 

Anlæggelse af banen er i henhold til tidsplanen planlagt til gennemførelse snarest muligt.

 

I det videre arbejde med anlægget inddrages den nyeste viden om miljøpåvirkning fra kunststofbanerne i samarbejde med miljømyndighederne. Desuden arbejdes der med foranstaltninger, som skal mindske transport af granulat væk fra banerne.


Borgerlisten kunne ikke tiltræde indstillingen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,807 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr. Kunststofbane i Lind.
at udgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318097 i 2019,
at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,307 mio. kr. i 2019 på samme stednr. vedr. indbetaling fra KLG, indbetalingen medfinansierer anlægsudgiften,
at forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for fuld finansiering af projektet.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Protokollen fra Kultur- og Fritidsudvalgsbehandlingen blev refereret: "Borgerlisten kan ikke tiltræde beslutningen, idet der bygges en bane med gummigranulat. Borgerlisten ønsker en mere miljøvenlig løsning."