Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

272. Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af tag på Feldborg Hallen

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-5-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af tag på Feldborg Hallen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Den Selvejende Institution Feldborg Hallen ansøger om tilskud til udskiftning af tag.

 

Der anmodes om anlægsbevilling på 0,971 mio. kr. til formålet.

Sagsfremstilling

Feldborg Hallens tag er konstateret utæt, som bevirker, at der trænger vand ind i hallen og ned på halgulvet. Der er tidligere foretaget mindre midlertidige reparationer af taget, men det anses nu for nødvendigt med en udskiftning.

Taget er besigtiget og vurderet af Kommunale Ejendomme ved Herning Kommune, som anbefaler en udskiftning af taget.

 

I bloktilskudssagen den 17. december 2018 blev den forventede udskiftning af taget præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget, og udvalget reserverede 1 mio. kr. til opgaven med henblik på senere endelig vedtagelse.

 

Feldborg Hallen har indhentet tre tilbud på opgaven, og billigste tilbud er på 0,971 mio. kr. ekskl. moms. Hallen er momsregistreret og får således momsen refunderet.

 

Feldborg Hallen har samtidig forespurgt om muligheden for at udskifte hallens belysning til nyt LED-lys.

Udgift: 157.000 kr.

Forventet tilbagebetalingstid på ca. 10 år

Årlig driftsbesparelse på ca. 15.000 kr.

Der indhentes yderligere tilbud, og det bedste og billigste tilbud udvælges.

 

Feldborg Hallens formueforhold jf. regnskab 2018:

Årets resultat: -23.633 kr.

Egenkapital: 8.883.221 kr. (hovedsageligt bygninger)

Likvid beholdning: 164.578 kr.

Feldborg Hallen modtager et årligt bloktilskud på kr. 658.000 kr.

 

Økonomi

Udgiften på 0,971 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318084 Tag/fag haller, hvor der resterer 2 mio. kr.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,971 mio. kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318084 Tag/fag haller til udskiftning af tag på Feldborg Hallen,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2019,
at der bevilges et tilskud på op til 0,157 mio. kr. til udskiftning af hallens belysning,
at udgiften på op til 0,157 mio. kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, haltilskudskontoen,
at det årlige driftstilskud til Feldborg Hallen nedsættes med 12.000 kr. svarende til ca. 85% af driftsbesparelsen.
Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.