Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

244. Ændring af budgetprocedure for budget 2020-2023

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Ændring af budgetprocedure for budget 2020-2023

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revideret tids- og procesplan for budget 2020-2023 i Herning Kommune som følge af udskudte økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som følge af den ny regeringsdannelse er økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen udskudt.

 

Med den viden om den reviderede budgetlægningsproces for 2020 der indtil videre er tilgået kommunerne fra henholdsvis Social – og Indenrigsministeriet og KL, forventes en overordnet tids- og procesplan som skitseret nedenfor:

 

  • Primo september 2019 - økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen forventes afsluttet
  • 15. oktober 2019 - frist for 1. behandling af budget 2020-2023
  • 5. november 2019 - udskudt frist for 2. behandling af budget 2020-2023

 

Ovenstående udmeldinger medfører behov for justering af den godkendte budgetproces i Herning Kommune. Det vurderes umiddelbart, at størstedelen af den eksisterende budgetproces vil kunne bibeholdes uændret, idet det forventes, at der ret hurtigt efter aftaleindgåelse vil være adgang for kommunerne til detailberegninger af hele indtægtssiden, herunder tilskud- og udligning, beskæftigelsesområdet m.v.

 

Den reviderede tids- og procesplan for den resterende del af budgetprocessen for budget 2020-2023 ser herefter således ud:

  

Aktivitet

Godkendt tidsplan jf. budgetprocedure 2020-2023

Revideret tidsplan ift. budgetprocedure 2020-2023

2. budgetkonference

26.-27. august 2019

26.-27. august 2019

1. behandling af budget 2020-2023, ØKE

9. september 2019

9. september 2019

1. behandling af budget 2020-2023, BYR 

17. september 2019

17. september 2019

3. budgetkonference

 (samlet økonomi/indtægtssiden)

-

17. september 2019 (ifm. ordinært BYR)

Frist for ændringsforslag

25. september 2019

30. september 2019, kl. 12.00

2. behandling af budget 2020-2023, ØKE

30. september 2019

30. september 2019

2. behandling af budget 2020-2023, BYR

8. oktober 2019

8. oktober 2019

 

Materiale til 1. behandling:

Budgetforslaget til 1. behandling kommer med ovenstående tidsplan til at bestå af fagudvalgenes forslag til driftsbudget for 2020-2023, som er politisk behandlet i juni. Budgetforslagene er udarbejdet inden for de af Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldte budgetrammer.

 

Hele indtægtssiden vil - henset til den sene økonomiaftale - være overslagsår 1, 2 og 3 i det vedtagne budget 2019, korrigeret for bevillingsmæssige ændringer siden budgetvedtagelsen. Det nye overslagsår 2023 sættes lig 2022.

 

Investeringsoversigten til 1. behandling vil være direktionens forslag, som præsenteres nærmere på budgetkonferencen. Udgangspunktet er overslagsår 1, 2 og 3 i det vedtagne budget 2019, korrigeret for bevillingsmæssige ændringer siden budgetvedtagelse. Rammen i det nye overslagsår 2023 er 120 mio. kr. jfr. vanlig praksis.

 

3. budgetkonference:

Der afholdes en 3. budgetkonference i forbindelse med Byrådsmødet den 17. september 2019, hvor den samlede økonomi for 2020-2023 - både udgifter og indtægter - forventes at kunne præsenteres.

 

Frist for ændringsforslag til budgettet:

Fristen for ændringsforslag til budgettet ændres til den 30. september 2019, kl. 12.00, hvormed eventuelle ændringsforslag vil kunne udleveres til Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for udvalgets 2. behandling af budgettet.

 

Høring:

Høringsperioden ligger fra den 28. august 2019 til den 18. september 2019 jfr. den oprindeligt vedtagne budgetprocedure.

 

Høring af budget 2020-2023 foretages i det budgetforslag, der fremsendes til 1. behandling.

 

Såfremt der sker væsentlige ændringer i budgetforslaget mellem 1. og 2. behandling vurderes behovet for et eventuelt senere orienteringsmøde for de høringsberettigede parter.  

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at den i sagen skitserede alternative tidsplan for budgetprocessen i Herning Kommune godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.