Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

278. Foreløbig vedtagelse af tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan - område ved Brændgårdvej, Herning

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan - område ved Brændgårdvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

  Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes efter anmodning fra Herning Vand A/S, som ønsker ændringer i spildevandsplanen i et område ved Brændgårdvej.

  

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ændre spildevandsplanen for opland B01.P og B10 ved Brændgårdvej og Sønderager i Herning. Områderne er omfattet af 2 lokalplaner:

  • lokalplan nr. 13.B19.1 Boligområde ved Brændgårdvej i Herning (endeligt vedtaget af Herning Byråd den 22. januar 2019)
  • lokalplan nr. 13.B7.1 Boligområde ved Sønderager i Herning (under udarbejdelse)

 

Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg jf. bilag 1 samt bilag 1.1, 1.2 og 1.3: 

  • Ved Sønderagerskolen skal boldbanerne på sigt bebygges. Lokalplan nr. 13.B7.1 skal muliggøre dette. Skolens boldbaner er ikke en del af spildevandsplanen på nuværende tidspunkt. Der indføres derfor et nyt opland: Opland B01.P (2,53 ha). Der reserveres areal til etablering af et bassin til intern forsinkelse i dette opland. Regnvand skal udledes til et eksisterende regnvandsbassin umiddelbart vest for området.
  • Det nuværende opland B01.P omdøbes til B01-1.P (19,59 ha), og det planlagte bassin i dette opland får afløb til Herningsholm Å via en grøft. Efter den nuværende spildevandsplan skulle bassinet blot fungere som et internt bassin, som skulle lede regnvand videre til et eksisterende bassinanlæg mod sydvest. Det giver imidlertid praktiske og tekniske udfordringer for Herning Vand, som derfor ønsker, at bassinet får sit eget udløb til åen. I stedet for at rørlægge dette udløb, vil der blive etableret en åben grøft med et snoet forløb.
  • Det nuværende opland B10 omdøbes til B01-1 (0,31 ha). Oplandet består af to små deloplande, hvor regnvand i dag nedsives. Oplandene bliver en del af en allerede planlagte byggemodning i området, som lokalplan 13.B19.1 har muliggjort. På sigt bliver det muligt at aflede regnvand til det allerede planlagte bassin i B01-1.P og videre til Herningsholm Å via grøft.

 

     
   Nuværende spildevandsplan                       Kommende spildevandsplan

 

Alt spildevand fra ovennævnte oplande ledes til Herning Renseanlæg.

 

De nye byggemodninger ved Sønderagerskolen og Brændgårdvej vil medføre en øget mængde overfladevand, der skal afledes til Herningsholm Å. Afledning vil ske dels via et allerede eksisterende bassin og dels via et nyt bassinanlæg, hvor en åben grøft skal lede regnvand fra bassinet til Herningsholm Å. Det skal undersøges nærmere, om det eksisterende bassin skal udvides eller opgraderes for at kunne håndtere den ekstra vandmængde fra arealerne ved Sønderagerskolen. Det nye bassin i opland B01-1.P vil blive indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner. Da alt regnvand fra oplandene forsinkes og renses i regnvandsbassiner, forventes den øgede udledning af regnvand ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af Herningsholm Å.  

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1.1 Oplandskort for boligområder ved Brændgårvej og Sønderager
  • Bilag 1.2 Udløbsskema Herning
  • Bilag 1.3 Oplandsskema Herning
  • Tillæg 26 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - Brændgårdvej og Sønderager