Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

277. Frigivelse af anlægsbevillinger - Offentligt toilet ved Arnborg Badesø og Sunds Sø

Sagsnr.: 82.06.04-P20-1-19 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevillinger - Offentligt toilet ved Arnborg Badesø og Sunds Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Brandt Ebbesen, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 0,600 mio. kr. i 2019 til opførelse af et offentligt toilet ved henholdsvis Arnborg Badesø og Sunds Sø. Rådighedsbeløbet er fordelt ligeligt med 0,300 mio. kr. til hvert offentligt toilet.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbene frigives.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget i efteråret 2018 blev det besluttet, at der skulle etableres offentligt toilet ved henholdsvis Arnborg Badesø og Sunds Sø, da det er populært at opholde sig ved disse søer.

 

Forvaltningen har nu indhentet tilbud på opførelse af de 2 offentlige toiletter og er klar til at påbegynde opførelse forventeligt i september 2019.

 

Placering og udformning er illustreret i vedlagte bilag.

 

Begge offentlige toiletter vil blive vinterlukket for at undgå eventuelle frostskader.  

Økonomi

Udgifterne finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb til de 2 anlægsprojekter på i alt 0,600 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, fordelt ligeligt med 0,300 mio. kr. på henholdsvis stednr. 010096 og 010097 Offentligt toilet Arnborg Badesø og Sunds Sø.

 

Der er i bevillingen ikke afsat ekstra midler til drift. Den årlige driftsudgift er meget afhængig af behovet for rengøring, men ved en normal rengøring og vedligeholdelse vil der erfaringsmæssigt være en udgift på ca. 18 - 20.000 kr. årligt. Denne driftsudgift vil derfor skulle afholdes af budgettet for drift af offentlige toiletter.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 010096 Offentligt toilet ved Arnborg Badesø,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 010097 Offentligt toilet ved Sunds Sø,

 

at anlægsudgifterne finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb til hvert projekt på 0,300 mio. kr. i 2019 på de samme stednumre.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag - Arnborg Badesø
  • Bilag - Sunds Sø vers. 2