Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

276. Indsamling af storskrald fra husholdninger i Herning Kommune

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Indsamling af storskrald fra husholdninger i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

AFLD I/S løser i dag opgaven med indsamling af storskrald fra husholdningerne i Herning Kommune, og Drift indsamler storskrald ved boligforeningerne.

 

Herning Kommune ønsker at hjemtage opgaven fra AFLD, da opgaven kan kombineres med andre opgaver indenfor renovation, hvor der samtidig sikres en bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne. Ved at samle hele opgaven med indsamling af storskrald i Teknik og Miljø, kan der findes effektiviseringer og økonomiske besparelser.

 

I forbindelse med opgraderingen af genbrugspladsen og oprettelsen af genbrugsbutikken på Nederkærgård vil der ske ændringer i håndteringen af storskrald. Medarbejderne skal allerede ved afhentningen af storskrald vurdere, om der er genbrugelige ting imellem, der skal håndteres således, at de efterfølgende kan sælges i genbrugsbutikken.

 

Jf. vedtægterne er det kommunalbestyrelsen, der kan beslutte hjemtagningen af opgaven fra AFLD.

 

Forvaltningen anbefaler, at opgaven med indsamling af storskrald fra husholdningerne i Herning Kommune hjemtages fra AFLD.  

Sagsfremstilling

Alle husstande i Herning Kommune kan som en del af renovationsordningen få afhentet storskrald ved boligen op til fire gange årligt. Boligforeningerne har i den sammenhæng etableret storskraldsrum, hvor lejerne afleverer deres storskrald, som hentes samlet efter behov. Udgifterne til håndtering af storskrald dækkes via renovationsgebyret.

 

AFLD I/S varetager som udgangspunkt ikke borgerrettede affaldsopgaver for ejerkommunerne. Herning Kommune har i en årrække valgt at kompetenceoverdrage opgaven med afhentning af storskrald fra husholdningerne til AFLD, mens Drift varetager opgaven med afhentning af storskrald i storskraldsrummene hos boligforeningerne. Ved at samle hele opgaven med indsamling af storskrald, kan opgaven effektiviseres, og der vil samlet set kunne spares kørsel og dermed mindskes CO2 udledningen.

 

I forbindelse med opgraderingen af genbrugspladsen i Herning vil der ske ændringer i håndteringen af storskrald, når affaldet skal afleveres på genbrugspladsen. Med åbningen af en kommunal genbrugsbutik sættes der desuden fokus på, om der er genbrugelige ting i storskraldet, som kan sælges i genbrugsbutikken. I dag bliver alt indsamlet storskrald kasseret som affald. Borgerne vil få mulighed for at mærke storskraldet, såfremt de ikke ønsker, at storskraldet videresælges i genbrugsbutikken.

 

 

 

I henhold til Vedtægtsbilag A kan kompetencen hjemtages med 6 måneders varsel. Beslutningen skal forinden godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Herning Kommune kan således hjemtage kompetencen pr. 1. marts 2020. Forvaltningen har allerede været i dialog med AFLD I/S vedr. evt. hjemtagelse, hvor hjemtagelse pr. 1. januar 2020 blev drøftet som en mulighed. Forvaltningen afstemmer efterfølgende den endelige dato for hjemtagelsen med AFLD.

Økonomi

Den samlede udgift til indsamling af storskrald i 2018 var i alt ca. 2,15 mio. kr.

Heraf har der været en udgift til indsamling af storskrald hos husstandene på i alt ca. 746.000 kr. til AFLD, og en udgift til indsamling af storskrald hos boligforeningerne på i alt ca. 1,4 mio. kr. til Drift.

 

Hvis opgaven samles, forventes den samlede udgift efter optimering og effektivering at kunne reduceres til i alt ca. 1,5 mio. kr. pr. år.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at opgaven med indsamling af storskrald fra husholdninger i Herning Kommune hjemtages fra AFLD I/S.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.