Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

275. Anmodning om ekspropriation til spildevandsledning i Aulum

Sagsnr.: 06.01.00-G14-8-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til spildevandsledning i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ekspropriere ret til at anlægge spildevandsledninger på en strækning mellem Skolegade og Møllestræde i Aulum.

 

Herning Vand A/S vurderer, at der muligvis kan indgås frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår med nogle af lodsejerne.  

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes ekspropriationsprocedure og afholdes åstedsforretning, og at Herning Vand A/S opfordres til at søge at indgå aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Sagsfremstilling

Den nuværende Spildevandsplan for Herning Kommune har pålagt Herning Vand A/S at separere regn- og spildevand, hvilket selskabet blandt andet er i gang med i Aulum.

 

Herning Vand A/S har derfor i den forbindelse behov for at nedlægge nye ledninger på en strækning mellem Skolegade og Møllestræde i Aulum, som vist på vedhæftede kortbilag.

 

Herning Vand A/S har været i dialog med de 4 berørte lodsejere og vurderer, at der sandsynligvis vil kunne laves en aftale på ekspropriationslignende vilkår med de 3 af lodsejerne.

 

Hjemlen til at ekspropriere findes i Miljøbeskyttelseslovens § 58, som giver kommunen mulighed for at ekspropriere til spildevandsanlæg, hvis disse anlæg er godkendte.

 

Godkendelsen foreligger i forbindelse med anlæggets beskrivelse i Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025. Anlægget er beskrevet i rammedel AU23 og AU24.

 

Herning Kommune har således den fornødne hjemmel til at ekspropriere til fordel for Herning Vand A/S.

 

Herning Vand A/S anmoder om, at den principielle ekspropriationsbeslutning omfatter ekspropriation af areal til ledninger og arbejdsareal på matriklerne:

 

matr. nr. 4k Kirkeby By, Avlum

matr. nr. 4f Kirkeby By, Avlum

matr. nr. 4bm Kirkeby By, Avlum

matr. nr. 4l Kirkeby By, Avlum

 

Som det ses på vedhæftede kortbilag, ønsker Herning Vand A/S, at etablere nye ledninger med tilhørende brønde og deklarationsbælter. Arealet anvendes i dag til parkeringsplads og færdsel.

 

Herning Vand A/S vurderer på baggrund af dialog med ejerne af de 3 første matrikler, at der vil kunne laves aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

 

Ejeren af den sidste matrikel, ønsker dog ikke at indgå en frivillig aftale, da han ikke kan acceptere det fremsendte tilbud.

 

Herning Vand A/S oplyser, at de har afholdt 4-5 møder med ejeren af ejendommen, for at afsøge muligheden for at indgå en frivillig aftale.

 

Ejeren har oplyst, at han ikke kan acceptere det fremsendte tilbud, som han mener er alt for lavt, derudover ønsker han ikke, at hans ejendom pålægges en servitut om ledningen i en ubegrænset periode.

 

Herning Vand A/S oplyser, at det er nødvendigt at lade ledningerne passere på det pågældende stykke. Det vil være forbundet med særdeles store ekstra udgifter, hvis man skulle omlægge ledningen, hvilket vil fordyre projektet.

 

Vedrørende servitutpålægget

Når Herning Vand etablerer nye regn- og spildevandsledninger, ønsker de ledningerne og de tilhørende rettigheder sikret ved tinglysning af deklaration.

 

Deklarationen har til formål at sikre Herning Vand A/S ret til at have ledningen liggende på arealet, at sikre et deklarationsbælte og ikke mindst at sikre, at ejeren eller fremtidige ejere af ejendommen ikke gør noget, som skader eller begrænser adgangen til ledningen. Deklarationen og dens formål medfører, at der ønskes stiftet en permanent ret. Det vil altid være Herning Vand A/S' interesse at stifte en permanent ret, og de ønsker således ikke, at etablere ledningen efter gæsteprincippet.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at der i den konkrete situation ikke er noget grundlag for at sigte mod en etablering efter gæsteprincippet.

 

Vedrørende erstatningsfastsættelse

Herning Vand A/S har overfor administrationen redegjort for, hvordan de har fastsat den tilbudte erstatning. Der er tale om et anvendt princip, som er bredt anerkendt af taksationsmyndighederne, og et princip som også i høj grad anvendes af Herning Kommune, når kommunen beregner erstatningstilbud.

 

Ejendommen er vurderet ud fra etagemeterprincippet. Herning Vand A/S har derfor valgt at undersøge grundværdien på nærtliggende erhvervsejendomme i Aulum bymidte.

 

Grundværdien for erhvervsejendomme i området er 110 kr. pr. kvm. Ved en normal ekspropriationspraksis, når der eksproprieres ledningsrettigheder, vil erstatningen svare til halvdelen af grundværdien, i dette tilfælde 55 kr. pr. kvm.

 

Der er tale om et areal på 38 kvm, hvor der ønskes pålagt deklaration. Dertil er der et areal, som er placeret i ikke udskilt offentlig vej, som ses på kortbilaget.

 

Det betyder, at grundejeren tilbydes en erstatning på 2.090 kr. i erstatning for de byrder/gener, der er i forbindelse med etablering af ledning og deklaration.

 

Et beløb af denne størrelse kan anses som meget lille, hvorfor Herning Vand A/S oplyser, at det er deres politik, at tillægge et grundbeløb til erstatningen. Grundbeløbet kommer fra en helt anden erstatningsberegningsmodel, der benyttes mellem landbruget og vand- og spildevandsselskaberne.

 

Grundbeløbet har til formål at kompensere grundejeren for det tidsforbrug, der er ved stillingtagen til en sags forhold. Grundbeløbet udgør 4.426 kr. (2018).

 

Det betyder samlet set, at Herning Vand A/S tilbyder en erstatning til grundejeren på i alt 6.516 kr., hvilket er sammenligneligt med de erstatningstilbud og erstatningsprincipper Herning Vand A/S har arbejdet med siden 2010, (hvor Herning Vand blev udskilt fra kommunen).

 

Herning Vand A/S har til dato altid kunnet forhandle frivillige aftaler på plads med berørte ejendomsejere på de nævnte principper og den fulgte praksis.

Grundejeren har givet udtryk for, at han forventer en erstatning på mindst 10 – 12.000 kr. Uden at kunne begrunde nærmere, at der var specielle forhold, som gør sig gældende i hans situation.

 

En erstatning på den størrelse er, efter Herning Vand A/S opfattelse, en markant afvigelse fra ovenstående principper. Hvis Herning Vand A/S i den konkrete situation vælger at tilbyde en højere erstatning til grundejeren, så vil det være en fravigelse af det fulgte princip, som er skildret i sagen. Herning Vand A/S vil efterfølgende være forpligtet til generelt at skulle hæve deres erstatningstilbud. Herning Vand A/S anmoder derfor Herning Kommune om, at kommunen igangsætter en ekspropriation.

 

Teknik -og Miljøudvalget pegede på Karlo Brondbjerg til at deltage i åstedsforretningen. 

Økonomi

Der er ingen udgifter forbundet med sagen, da ansøger afholder de med sagen forbundne udgifter.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende arealet beskrevet på kortbilaget og i sagen

 

at Herning Vand A/S tilpligtes af afholde eventuelle udgifter forbundet med ekspropriationen ex. erstatning, udgifter til landinspektør, taksation m.v.

 

at Herning Vand A/S opfordres til at indgå frivillige aftaler, eventuelt på ekspropriationslignende vilkår

 

at Byrådet tilkendegiver at være indstillet på at ekspropriere, såfremt der ikke indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår

 

at Karlo Brondbjerg deltager i åstedsforretningen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • 1808001_E-rids_DKTM1_1_1.pdf