Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

246. Godkendelse af revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2018

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-18 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Godkendelse af revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunens revision E&Y har den 15. juni fremsendt revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2018.

 

Gennemgangen for 2018 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Der er ej heller forhold til opfølgning for 2017 og tidligere år.

Sagsfremstilling

Revisionen har til formål at efterprøve om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

 

Områder der vedrører Beskæftigelsesudvalget.

 

 •  5.1. Forretningsgange og ledelsestilsyn - Revisionens vurdering er, at der generelt er etableret hensigtmæssige og betryggende forretningsgange, og at ledelsestilsynet giver et retvisende billede af kvaliteten i sagsbehandlingen på personsagsområder.
 • 5.2. Personsager - Revisionen vurderer på baggrund af gennemgangen, at sagsbehandlingen i Herning Kommune generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • 5.3. Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion - Revisionen har kontrolleret refusionsanmeldelserne, og refusionen er i al væsentlighed kommet korrekt til udtryk i regnskabet.
 • 5.4. Kommunens arbejde med at modvirke socialt bedrageri - Det er revisionens vurdering, at Herning Kommune generelt har hensigtsmæssige og betryggende procedurer og arbejdsgange til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af sociale ydelser, og at procedurerne og arbejdsgangene fungerer på betryggende vis.
 • 5.5. Fokusrevision Mentorstøtte - Revisionen beretter, at Herning Kommune har detaljerede og velbeskrevne forretningsgange vedrørende mentorordningen, og kommunen gennemfører et veltilrettelagt tilsyn med området. Det er revisionens vurdering, at såvel forretningsgange som ledelsestilsyn er hensigtsmæssige og betryggende og bidrager til at sikre, at ovenstående krav imødekommes i sagsbehandlingen.
 • 5.6. Fokusrevision Tegnsprogstolkning - Revisionen beretter, at Herning Kommune har detaljerede og velbeskrevne forretningsgange vedrørende området for tegnsprogstolkning, og kommunen gennemfører et omfattende tilsyn med området. Det er revisionens vurdering, at såvel forretningsgange som ledelsestilsyn er hensigtsmæsige og betryggende og bidrager til at sikre, at krav imødekommes i sagsbehandlingen. Revisionen har desunden foretaget en stikprøvevis sagsgennemgang. Revisionen har i gennemgangen ikke fundet fejl og mangler og gennemgangen har derfor ikke givet anledning til kommentar eller bemærkninger.

 

 Områder der vedrører Social- og Sundhedsudvalget

 

5.7 Betaling vedrørende boformer, jf. §§109 og 110 i serviceloven.
Det er påset, om:

 • betingelserne for at opnå statrefusion er opfyldt
 • de boformer, som kommunen har benyttet efter §§109 og 110 i lov om social service, fremgår af Tilbudsportalen
 • der af Tilbudsportalen fremgår en revisorpåtegnet takstberegning for de boformer, som kommunen har benyttet efter §§ 109 og 110 i lov om social service
 • om den hjemtagne refusion er i overensstemmelse med kommunens faktiske afholdte udgifter til takstbehandling på området
 • kommunalbestyrelsen i betalingskommunen har behandlet indkomne underretninger fra kommunen eller regionen, der har driftsansvaret, om forbehold eller øvrige revisionsbemærkninger for botilbud
 • kommunen har beregnet og anvendt korrekte takster på boformer, som Herning Kommune driver


Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.


I bilag til beretningen er udarbejdet redegørelser til de enkelte relevante ministerier.

 

Redegørelse til Børne- og Socialministeriet:

Redegørelsen til Børne- og Socialministeriet fremgår af rapportens bilag 2. Der er foretaget stikprøvevis gennemgang af personsager, blandt andet særligt dyre enkeltsager.

Endvidere er foretaget revision af en række projektregnskaber, som har modtaget puljemidler, bl.a. Klippekortmodellen.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Redegørelse til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

Redegørelsen til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet fremgår af rapportens bilag 4.

På området er foretaget revision af projektregnskaberne "Lind plejecenter demensvenlig indretning" og "Søglimt demensvenlig indretning".
Det er revisionens opfattelse, at regnskaberne i alle væsentlige henseender opfylder lovgivningens krav.

 

For både Beskæftigelsesudvalget områder og Social- og Sundhedsudvalget områder gælder, at der ikke har været forhold til opfølgning for tidligere år.

Revisionsberetningen bliver behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. august 2019 og på Beskæftigelsesudvalgets møde den 20. august 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

atRevisionsberetning nr. 17 godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Revisionsberetning nr. 17_Social beretning2018_Herning Kommune