Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

253. Boligselskabet Fruehøjgaard ansøger om at nedlægge 2 almene boliger i afd. Fruehøj.

Sagsnr.: 03.10.12-A00-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Boligselskabet Fruehøjgaard ansøger om at nedlægge 2 almene boliger i afd. Fruehøj.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligselskabet Fruehøjgaard er i gang med at renovere deres afdeling Fruehøj beliggende i Herning.

 

I den forbindelse har Boligselskabet Fruehøjgaard ansøgt Herning Kommune om tilladelse til midlertidigt at anvende 2 almene lejemål i afdelingen som erhvervslejemål.

 

Forvaltningen anbefaler, at det ansøgte accepteres og godkendes.

 

Sagsfremstilling

I afdeling Fruehøj har Boligselskabet Fruehøjgaard et erhvervslejemål, som er beliggende i stueetagen med lejeboliger ovenpå.

 

Erhvervslejemålet har i en længere årrække været udlejet til en slagter, virksomheden er velfungerende og glad for sin placering.

 

En moderne slagtervirksomhed udsender en del mere støj fra forskellige maskiner, end da erhvervslejemålet i sin tid blev etableret. Konkret betyder det, at de 2 lejligheder beliggende ovenpå erhvervslejemålet reelt ikke længere kan beboes, da støjgrænserne for beboelse er overskredet.

 

Det er som udgangspunkt virksomheden, som er ansvarlig for at reducere støjen fra sin virksomhed tilstrækkeligt, sådan at støjniveauet kommer ned under de tilladte grænseværdier. Det er dog ikke muligt i den konkrete sag, at støjdæmpe maskinerne og virksomhedens lokaler. I forbindelse med helhedsplanen har Boligselskabet Fruehøjgaard undersøgt, om det er muligt at støjværne de 2 lejligheder, samtidigt med at virksomheden har forsøgt at indrette og støjdæmpe deres maskiner mest muligt.

 

Konkret er det ikke muligt at støjdæmpe tilstrækkeligt til, at lejlighederne kan anvendes. Praksis vil være, at Herning Kommune vil være nødsaget til at udstede et påbud til virksomheden om at dæmpe støjen, da virksomheden er afhængig af de pågældende maskiner. Virksomheden vil være nødsaget til at opsige lejemålet og flytte til andre lokaler. For Boligselskabet Fruehøjgaard vil konsekvensen være at de står tilbage med ledige erhvervslejemål, som det kan vise sig vanskeligt at finde nye lejere til.

 

Boligselskabet Fruehøjgaard kan på den anden side ikke acceptere, at de 2 lejligheder står tomme, da det betyder manglende huslejeindtægter på 2 lejemål. Denne manglende indtægt skal i så fald dækkes af de øvrige lejere i afdelingen.

 

Boligselskabet Fruehøjgaard og virksomheden har derfor arbejdet med en løsning, som indebærer, at de 2 almene lejligheder, beliggende på etagen ovenover slagtervirksomheden i stedet anvendes som erhvervslejemål. De 2 lejligheder lægges dermed til det eksisterende erhvervslejemål. Slagtervirksomheden har oplyst, at han påtænker at indrette de nye kvadratmeter til personalerum for de ansatte samt administration mv. Lejlighederne som er beliggende på etagerne over de 2 almene lejligheder som der her er tale om, er ikke ramt af støjgener, og forventes ikke at blive berørt, hvis slagtervirksomheden anvender de 2 lejligheder til personalerum og administration.

 

Ved denne løsning kan slagtervirksomheden blive på den placering hvor de gerne vil blive, de får samtidigt mulighed for at udvide virksomheden. Boligselskabet Fruehøjgaard sikres, at deres lejer af erhvervslejemålet, ikke er nødsaget til at opsige lejemålet, med en efterfølgende usikkerhed, om der kan findes en ny lejer. Boligselskabet sikres samtidigt at der ikke er tomgangshusleje for de 2 lejligheder.

 

I henhold til bekendtgørelse om udleje af almene boliger § 41 gælder følgende "Hvis almene familieboliger, almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger på grund af ganske ekstraordinære udlejningsvanskeligheder ikke kan udlejes til beboelse, kan de pågældende boliger udlejes til andet end beboelse. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds".

 

Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om ekstraordinære udlejningsvanskeligheder i forhold til de 2 lejligheder som er ramt af støjgener. De kan reelt ikke udlejes til beboelse på nuværende tidspunkt. Det, der kunne tale imod, er argumentet om, at de ekstraordinære udlejningsvanskeligheder alene skyldes virksomheden, og hvis denne ophører, så ville det betyder at der ikke længere var udlejningsvanskeligheder. Ud fra en samlet vurdering, hvor der er lagt vægt på hvad der vil være den bedste løsning for Boligselskabet Fruehøjgaard og for afdeling Fruehøj, er det forvaltningens vurdering, at de 2 lejligheder i henhold til § 41 i almenudlejningsbekendtgørelsen midlertidigt kan udlejes til slagtervirksomheden som et erhvervslejemål.

 

Ved at vælge denne løsning, undgår Herning Kommune at skulle træffe beslutning om, at nedlægge almene boliger i en afdeling i Herning by. Samtidigt sikres det, at boligerne kan vende tilbage til at blive anvendt som boliger, hvis erhvervsvirksomheden en dag opsiger sit lejemål.

 

Denne løsning har ingen økonomisk påvirkning af garantier eller andet, og afdelingen sikres dels, at de kan udleje de 2 lejligheder og dels, at erhvervslejemålet forbliver udlejet.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de 2 lejligheder i afdeling Fruehøj godkendes til midlertidig udlejning til anden anvendelse, så længe at erhvervslejemålet i etagen under anvendes til slagtervirksomhed.

 

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.