Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

250. Placering af regnvandsbassin og ledninger i kommunale arealer ved Mørupvej, Herning

Sagsnr.: 06.01.00-G10-2-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Placering af regnvandsbassin og ledninger i kommunale arealer ved Mørupvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune er i gang med at byggemodne arealer ved Mørupvej i Herning.

 

Herning Vand A/S anlægger i den forbindelse regnvandsbassin og tilhørende ledninger.

 

Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningerne ved deklaration, sådan at ejeren af arealet skal respektere ledningernes placering. Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningerne bedre end efter gæsteprincippet.

 

Forvaltningen anbefaler at ledningerne tillades sikret ved deklaration imod betaling af den tilbudte erstatning.

Sagsfremstilling

Herning Kommune byggemodner arealer ved Mørupvej.

 

Der skal anlægges et regnvandsbassin til at forsinke regnvandet inden det ledes til Herning Vand A/Ss regnvandssystem. Herning Kommune skal som udstykker stille jord til rådighed for Herning Vand A/S så de kan anlægge regnvandsbassin til at betjene udstykningen.

 

Regnvandsbassinet anlægges for at kunne realisere lokalplan nr. 14.E15.2 "Erhvervsområde ved Mørupvej i Herning".

 

Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningernes placering med en deklaration. Ledningerne skal løbe fra regnvandsbassinet til Herning Vand A/Ss hovedledning ude i vejen. (se kortbilag).

 

Ledningernes placering er afstemt med Herning Kommunes afdeling for byggemodning, så de ikke ødelægger muligheden for salg af arealerne.

 

Ledningerne samt tilhørende beskyttelsesbælter udgør 3.540 m2. Herning Vand A/S tilbyder 30 kr. pr. m2. i erstatning for den tinglyste deklaration. Den samlede erstatning udgør derfor 106.200 kr.

 

Forvaltningen anbefaler at det fremsendte tilbud accepteres og ledningerne tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den tilbudte erstatning.

 

Økonomi

Indtægt: 106.200 kr.

 

Udgift: Ingen da ansøger betaler alle udgifter forbundet med tinglysningen af deklarationen.

 

Der anmodes om en anlægsindtægtsbevilling på 106.000 kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003015 Erhvervsområde ved Mørupvej. Indtægten indeholdes i afsat rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2019.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

de beskrevne ledninger tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at

der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 106.000 kr. i 2019 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003015 Erhvervsområde ved Mørupvej,

 

at

salgsindtægten indeholdes i afsat rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2019,

 

at

Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarationstinglysning,

 

at

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • 1805084_Rids_Mørupvej_bassin_mv_Foto_2.pdf