Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

249. Udbud af areal til regnvandsbassin i Ørnhøj.

Sagsnr.: 06.01.00-G10-3-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Udbud af areal til regnvandsbassin i Ørnhøj.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I maj måned 2019 udbød Herning Kommune et areal i Ørnhøj på samlet ca. 7.500 m2.

 

Arealet var udbudt med en mindstebudspris på 13 kr. pr. m2. Et vilkår for at byde på arealet var, at tilbudsgiver dokumenterer, at arealet skal anvendes til regnvandsbassin.

 

Herning Vand A/S har budt på arealet. Buddet er konditionsmæssigt, og forvaltningen anbefaler at arealet sælges til tilbudsgiver.

Sagsfremstilling

I starten af maj måned 2019, henvendte Herning Vand A/S sig til Herning Kommune, med et ønske om at erhverve jord i Ørnhøj til anlæggelse af regnvandsbassin.

 

Den ønskede placering blev efterfølgende godkendt af planafdelingen og Herning Kommunes afdeling for byggemodning.

 

Da det ønskede areal er over 2.000 m2. og da salg af areal til Herning Vand A/S ikke er undtaget for udbudspligten, blev arealet i slutningen af maj måned udbudt offentligt til salg. Herning Kommune kan ikke undlade at sætte arealer til rengvandsbassin i offentligt udbud, men Herning Kommune kan som grundsælger stille sagligt begrundede vilkår i udbudsmaterialet. Da der også er en saglig kommunal interesse i at sikre regnvandshåndteringen i kommunen, er det sagligt at stille krav om, at tilbudsgiver skal dokumentere at ville anvende arealet til regnvandsbassin.

 

Arealet blev udbudt med en mindstebudspris på 13 kr. pr. m2. Prisen er sat ud fra hvad der normalt handles bynært landsbrugsjord for i området. Arealet var ikke lokalplanlagt, og afdelingen for byggemodning oplyser, at arealet ikke kan anvendes til bebyggelse, da der er blød bund på arealet.

 

Ved udløb af fristen til at komme med bud, havde kommunen modtaget et bud på arealet. Tilbudsgiver Herning Vand A/S har tilbudt at erhverve arealet for 13 kr. pr. m2. Herning Vand A/S har dokumenteret at skulle anvende arealet til regnvandsbassin.

 

Forvaltningen anbefaler at arealet sælges til Herning Vand A/S for den tilbudte sum.

 

 

 

 

Økonomi

indtægt: 95.000 kr.

 

Udgift: Ingen da tilbudsgiver afholder alle udgifter forbundet med handlen.

 

Der anmodes om en anlægsindtægtsbevilling på 95.000 kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002053 Overgaardvej, Ørnhøj. Indtægten indeholdes i afsat rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at arealet sælges til tilbudsgiver for 13 kr. pr. m2,

 

at der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 95.000 kr. i 2019 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002053 Overgaardvej, Ørnhøj

 

at salgsindtægten indeholdes i afsat rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2019,

 

at Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse,

 

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.