Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

242. Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til Byrådets almindelige orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. dagsordenen vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Orienteringsmøde om aktuel kommunaløkonomi
  • brevstemmeafgivning på færøerne
  • Udmelding af tilskud og udligning for 2020 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • Svar fra ankestyrelsen vedr. udledning af spildevand fra kunstgræsbaner rejst af Ernst B. Knudsen
  • Opfølgning forvaltningens svar på henvendelser