Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

247. Økonomisk status for Midtjyllands Lufthavn

Sagsnr.: 24.10.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Økonomisk status for Midtjyllands Lufthavn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Herning Byråd godkendte på møde den 19. september 2017, pkt. 220 en kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn på 1,217 mio. kr. årligt i 2018 og 2019. Kapitalindskuddet blev bevilget under forudsætning af, at Midtjyllands Lufthavn i 2018 og 2019 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status på lufthavnens økonomi.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på møde den 20. august 2018, pkt. 221 opfølgning for 2018 og tog økonomisk status for lufthavnen til orientering.

 

Midtjyllands Lufthavn har den 20. juni 2019 fremsendt opfølgning på ejerkommunernes kapitalindskud i 2019 samt udviklingsperspektiver for Midtjyllands lufthavn, som fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling

Midtjyllands Lufthavn A.M.B.A. ejes af følgende kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg. Byrådet har udpeget Anne Mette Bang Rasmussen, Lone Børlum og Torben Clausen til bestyrelsen. Formandskabet varetages af Holstebro Kommune.

 

Ejerkredsen bag Midtjyllands Lufthavn har godkendt et samlet kapitalindskud på 6 mio. kr. årligt i henholdsvis 2018 og 2019, hvoraf Herning Kommunes andel udgør 1,217 mio. kr. årligt. Kapitalindskuddene i 2018 og 2019 er udbetalt til lufthavnen i 2 årlige rater i henholdsvis januar og juli måned.

 

Midtjyllands Lufthavn har den 20. juni 2019 fremsendt en opfølgning på ejerkommunernes kapitalindskud og udviklingsperspektiver for lufthavnen.

 

I 2018 har Midtjyllands Lufthavn et regnskabsmæssigt resultat på -6,331 mio. kr. og egenkapitalen udgør 17,339 mio. kr. Midtjyllands Lufthavn oplyser, at alt tyder på, at det forventede regnskabsresultat for 2019, vil holde sig inden for rammerne af det vedtagne budget og ejerkredsens kapitalindskud på i alt 6 mio. kr. i 2019. Det forventede regnskabsresultat for 2019 pr. 31.03.2019 er -5,765 mio. kr., hvilket svarer til budgettet.

 

Pr. 31. maj 2019 er det samlede passagertal i 2019 25.401 afgående passagerer, hvilket i forhold til samme periode i 2018 svarer til et fald på ca. 18% i faktiske passagertal samt et fald på ca. 29% i forhold til budgetterede passagertal. Passagertallet i 2019 er bl.a. faldet, da DAT har valgt at optimere deres ruteprogram med en lavere frekvens af daglige rotationer i lufthavnen i forhold til 2018. Midtjyllands Lufthavn forventer ikke at realisere de budgetterede passagertal for 2019 og har som følge heraf gennemført besparelser og tilpasning af organisation samt udskudt investeringer i terminalbygning og udskiftning af ældre driftsmateriel.

 

Udviklingen i passagertal i 2019 sammenholdt med henholdsvis passagertal i 2018 samt budgetterede passagertal fordelt på måneder ses af nedenstående tabel. Herudover ses sammenligningstal for udviklingen i passagertal fra 2018 til 2019 for Ålborg og Århus Lufthavne fordelt på måneder, hvor der også ses en nedadgående tendens.

 

Passagerstatistik Midtjyllands Lufthavn:

 

 

Midtjyllands Lufthavn oplyser, at der i forlængelse af statusredegørelsen fra 2018 er igangsat en række tiltag og implementering af de planlagte aktiviteter i lufthavnens videre udvikling, både for at opfylde nye EU og nationale myndighedskrav og for at skabe bedre balance i forholdet mellem indtægter og udgifter ved udnyttelse af kapacitet og samarbejde med operatører og nye partnerskaber. Bl.a. er indenrigsruten til København blevet optaget på Rejseplanen.dk fra efteråret 2019, hvorved ruten synliggøres yderligere, der er lavet nye udlejningsaftaler, hvorved alle ekstra terminallokaler er udlejet, der er løbende dialog med regionens erhvervscentre og flyoperatører om mulighederne for opstart af nye behovsafhængige erhvervsruter til udlandet og der arbejdes på at få yderligere charterrejser til lufthavnen.

 

Det er fortsat bestyrelsens og ledelsens målsætning at arbejde for at bringe balance i økonomien ved øgede indtægtsgivende aktiviteter på sigt. Lufthavnens økonomi er dog til stadighed udfordret af stigende udgifter på grund af skærpede EU og nationale myndighedskrav, særligt på securityområdet og en langsommere passagertilvækst end forventet på indenrigsruten.

 

Midtjyllands Lufthavn oplyser, at der, med mindre der investeres i øgede indtægtsgivende aktiviteter og der sker positive ændringer i lufthavnens rammebetinger, også fremadrettet vil være behov for et årligt kapitalindskud i den nuværende størrelsesorden på 6 mio. kr. Budgettet for 2020 er under udarbejdelse og vil blive forelagt bestyrelsen til 1. behandling fredag den 13. september 2019, hvorefter anmodning om ny 2-årig aftaleperiode for kapitalindskud i 2020 og 2021 fremsendes til ejerkommunerne.

 

Med fokus på ejernes ønske om at nå et driftsøkonomisk break-even på sigt er der arbejdet på at afsøge mulighederne for via investeringer i ny infrastruktur at kunne tiltrække supplerende indtægtsgivende flyaktiviteter. Dette vil dog kræve initialinvesteringer i infrastruktur i lufthavnen i form af en varm hangar med mulighed for flyværksted for større fly. Lufthavnen oplyser, at businesscases viser, at dette kan sikre en bedre driftsøkonomi på lidt længere sigt, og minimere behovet for den nuværende drifts budgetterede løbende kapitalindskud fra ejerkommunerne.

  

Økonomi

Der er afsat budget til kapitalindskud i Midtjyllands Lufthavn på 1,217 mio. kr. årligt til og med 2019 på Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender, aktier og andelsbeviser. Herefter er der ikke afsat budget til formålet.

 

Et kapitalindskud på 1,217 mio. kr. årligt for Herning Kommune forudsætter fordeling af et samlet kapitalindskud på 6 mio. kr. årligt mellem ejerkommunerne med udgangspunkt i kommunernes ejerandele i Midtjyllands Lufthavn, dog med den korrektion at Herning og Viborg Kommuner betaler en lige stor andel. Denne korrektion betyder, at Herning og Viborg Kommuner hver betaler 20,275%. Herning Kommunes ejerandel er 27,98% og Viborg Kommunes ejerandel er 12,56 %.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at den økonomiske status for Midtjyllands Lufthavn drøftes og tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Brev til borgmestrene i ejerkredsen bag Midtjyllands Lufthavn juni 2019
  • Anmodning om Herning Kommunes udbetaling af kapitaludvidelsen i 2019 - 2. rate
  • Passagerstatistik 2019 - 31.05.2019
  • Budgetopfølgning - Forventet regnskab 2019 - 26.04.2019
  • Årsrapport 2018 - Midtjyllands Lufthavn AMBA - endelig og underskrevet