Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

257. Netselskabet N1 anmoder om tilladelse til at opstille og deklarere en mindre transformerstation på kommunale arealer i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.00.00-G14-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Netselskabet N1 anmoder om tilladelse til at opstille og deklarere en mindre transformerstation på kommunale arealer i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Netselskabet N1 ønsker at placere en mindre transformerstation samt nødvendige kabler på et areal ejet af Herning Kommune.

 

Den nærmere placering af stationen og ledningerne er afstemt med de relevante afdelinger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til placeringen af station og ledninger samt tinglysning af deklaration imod betaling af den tilbudte erstatning.

Sagsfremstilling

Netselskabet N1 ønsker at placere transformerstation samt ledninger i kommunale arealer ved Kildebakkeskolen i Vildbjerg.

 

Selskabet ønsker, at station og ledninger placeres som vist på vedhæftede kort, og at der tinglyses deklaration om, at en eventuel fremtidig køber skal respektere stationen og ledningens tilstedeværelse.

 

Den berørte ejendom er:

 

matr.nr. 2s Burgård, Vildbjerg

 

Netselskabet N1 ønsker at tinglyse stationen på et areal, der i alt er på ca. 8 m2. dertil kommer 5-10 meter kabel. Som bilag til sagen er foto, som viser en transformerstation.

 

Placeringen af stationen er aftalt mellem Herning Kommune Børn- og Ungeforvaltningen samt Netselskabet N1.

 

Netselskabet N1 tilbyder en samlet erstatning på 27.374 kr. for placeringen af station og ledninger samt deklaration af samme.

 

Forvaltningen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres, og at stationen samt de tilhørende ledninger tillades deklareret.

 

 

Økonomi

indtægt: 27.374 kr.

 

Udgift: ingen da de afholdes af ansøger.

 

Indtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

de beskrevne ledninger samt transformerstationen tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at

der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 27.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001113 Salg af mindre arealer 2019,

 

at

indtægten tilskrives de likvide aktiver,

 

at

Netselskabet N1 afholder alle udgifter til forbundet med aftalens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • kortbilag Kildebakkeskolen
  • Stationen idag