Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

280. Organisering af fritidstilbud ved Åmoseskolen

Sagsnr.: 17.03.22-P00-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Organisering af fritidstilbud ved Åmoseskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

I arbejdet med fusionen skal den kommende organisering af Åmoseskolen besluttes. Børne- og Familieudvalget blev på udvalgsmødet den 22. maj 2019 præsenteret for to organisationsmodeller. Udvalget besluttede at sende scenarie 1 i høring hos skolebestyrelsen på Åmoseskolen. Derudover fik forvaltningen i opdrag at undersøge muligheden for at udbyde en camp eller lignende én uge i sommerferien til elevgruppen. Børne- og Familieudvalget blev den 12. juni 2019 præsenteret for høringssvaret samt elevernes muligheder i sommerferien og traf beslutning om Åmoseskolens organisering og lukkedage.

Sagsfremstilling

Høringssvar fra bestyrelsen på Åmoseskolen

I høringssvaret gør bestyrelsen det tydeligt, at de ser "scenarie 1 - helddagstilbuddet - som den eneste mulighed for at sikre, at den samlede skole ikke kastes ud i flere ændringer end de, der allerede finder sted." Det begrundes med, at både eleverne og personalet har brug for ro, og at timingen for scenarie 2 er dårligt, da det nye skoleår starter om 2,5 mdr. Derudover pointeres det, at såfremt scenarie 2 besluttes med en finansiering inden for skolens eget budget, vil det betyde yderligere nedskæringer på personale.

 

Afslutningsvis gør bestyrelsen opmærksom på, at det er relevant, at udvalget tager stilling til, hvorledes de øvrige lukkedage på den nye samlede Åmoseskole skal harmoniseres med de lukkedage, som Skolen på Sønderager har haft. Skolen på Sønderager har holdt lukket på hverdage mellem jul og nytår samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag, hvilket Åmoseskolen ikke har gjort. Hvis den nye samlede Åmoseskole følger Skolen på Sønderagers lukkedage, vil der være flere personaleressourcer til kerneydelsen. 

Det fulde høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

  

Sommerlejr i uge 28, 29, 30 og 31

Åmoseskolen holder sommerferielukket uge 28, 29, og 30. I de uger er det blandt andet muligt for børn med handicap at tage på FamilieNets sommerlejre. FamilieNet er en forening, der afvikler ferielejre for børn med og uden handicap og familiekurser for familier med børn med handicap. FamilieNets formål er at fremme integrationen mellem børn med og uden handicap. Foreningen har mere end 40 års erfaring og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte er protektor. Hvert år afvikles en række ferielejre, hvor børnene deltager i for eksempel sport, spil, friluftsliv, disco og stjernenætter, hvor alle kan deltage. Der er en høj ledernormering på lejrene, der gør, at der støttes op om de specifikke behov, deltagerne har. I år afholdes der sommerlejr i uge 28, 29, 30 og 31.

 

Prisen for deltagelsen i en uges sommerlejr er for børn uden handicap er 1.345 kr. Prisen for børn med handicap er 2.498 kr. Der kan også tilkøbes en personlig hjælper til 5.280 kr.

 

Jf. servicelovens § 41 kan forældre til børn med handicap søge kommunen om dækning af den merudgift, der knytter sig til barnets handicap. Center for Børn og Forebyggelse behandler ansøgningerne. Der tages stilling til, hvorvidt det er nødvendigt, at barnet deltager på sommerlejren. Der ses blandt andet på, om barnet indgår i andre sociale relationer, om behovet dækkes på andre måder, og hvad indholdet af sommerlejren er. Kommunen dækker maksimalt merudgiften, det vil sige udgiften for et barn uden handicap fratrækkes udgiften for et barn med handicap.

 

FamilieNet har afholdt sommerlejre siden 1968. Åmoseskolen og Skolen på Sønderager er bekendt med tilbuddet. Siden 2011 har kun to børn, med handicap, fra Herning Kommune benyttet tilbuddet. Der kan dog være mange børn og familier uden handicap (og dermed uden støtte), der har benyttet tilbuddet.

 

Økonomi

Vælges scenarie 1 (den nuværende organisering) vil det ikke have økonomiske konsekvenser.

Vælges Scenarie 2 vil det medføre minimum 3 mio. kr. årligt i merudgifter.

Forudsætningerne for beregningerne kan ses i vedlagte rapport.

 

Såfremt den nye samlede Åmoseskole benytter Skolen på Sønderagers lukkedage, vil det ikke have økonomiske konsekvenser.

Såfremt den nye samlede Åmoseskole benytter de nuværende lukkedage på Åmoseskoleskolen, vil det resultere i besparelser, da personalet fra Skolen på Sønderager skal udvide antallet af arbejdsdage.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at det godkendes, at den nuværende organisering af Åmoseskolen (helhedstilbud) fortsætter som beskrevet i scenarie 1, og at lukkedagene følger det nuværende på Skolen ved Sønderager (hverdagene mellem jul og nytår samt fredagen efter Kr. Himmelfart).
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Rapport over organisationsmodeller for den nye Åmoseskole
  • Høringssvar fra Åmoseskolens bestyrelse