Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

245. Endelig godkendelse af Årsregnskab 2018 samt Revisionsberetning nr. 18

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-18 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Endelig godkendelse af Årsregnskab 2018 samt Revisionsberetning nr. 18

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsregnskab 2018 samt revisionsberetning nr. 18 vedrørende revision af årsregnskab 2018 fremsendes til godkendelse.

Herudover fremsendes revisionsberetning nr. 16 - Ansvarsprotokol til efterretning.

Herning Kommunes årsregnskab for 2018 blev fremlagt i Byrådet den 2. april 2019 og efterfølgende oversendt til revisionen (EY)

Revisionens beretning skal ifølge reglerne afgives senest 15. juni, hvorefter Byrådet skal foretage den endelige behandling og godkendelse af regnskabet inden udgangen af

august måned.

Herning Kommune har den 15. juni 2018 modtaget revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2018.

Revisionsberetningen forelægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

 

Ved den finansielle revision efterprøver revisionen om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.

 

Ved den juridisk-kritiske revision efterprøves om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre foreskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

 

Ved forvaltningsrevision vurderes om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

 

Revisionen af årsregnskabet for 2018 er udført i overensstemmelse med Herning Kommunes revisionsregulativ af 12. april 2011.

 

Revisionens påtegning/konklusion vedrørende årsregnskab 2018

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt. dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

 

 

I forbindelse med revisionen er der afgivet delberetning nr. 17 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. Denne beretning behandles som særskilt sag.

Revisionsberetning nr. 16 - Ansvarsprotokol

 

Dennne beretning er revisionens beskrivelse til Byrådet af ansvaret for regnskabsaflæggelsen samt revisionens formål og omfang.

I denne beskrives blandt andet:

  • Byrådets/Ledelsens opgaver og ansvar
  • Revisionens opgaver og ansvar
  • Revisionens planlægning og udførelse
  • Revisionens rapportering.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

atRevisionsberetning nr. 18 vedrørende revision af årsregnskabet for 2018 godkendes,
atÅrsregnskabet for 2018 godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • Revisionsberetning nr. 16_Ansvarsprotokol_Herning Kommune
  • Revisionsberetning nr. 18_Afslutende2018_Herning Kommune
  • Påtegning2018_Herning Kommune