Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

261. Godkendelse af oplæg til ny visionsfortælling for Herning Kommune

Sagsnr.: 01.02.03-P22-1-17 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Godkendelse af oplæg til ny visionsfortælling for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Berggreen,

Sagsresume

Som en del af arbejdet med den kommende planstrategi og tilhørende kommuneplanrevision har Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 14. januar 2019 besluttet, at der skal ske en kondensering af den nuværende vision, så den bliver kortere og skarpere.

 

Kondensering af visionen har været i proces med chefnetværket og direktionen, og fremsendes til anbefaling fra Byplanudvalget til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for indarbejdelse i Planstrategi 2019.

Sagsfremstilling

Da den nuværende vision er meget omfangsrig, blev det på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. januar 2019 besluttet, at der forud for arbejdet med kommuneplanrevisionen skal arbejdes med en opstramning/kondensering af den nuværende vision med afsæt i kernefortællingen og i fundamentet for visionen ”Her er alle muligheder åbne”.

 

En ny vision skal være enkel, letaflæselig, skarp og have ejerskab. Den skal favne den hele kommune og være fælles for alle, og den vil derfor være overligger for kommunens øvrige målsætninger og politikker. Visionen skal have en afsmittende effekt på vores hverdag. Visionen skal således kunne rumme de eksisterende politikker og strategier samt være med til at give endnu mere kraft til fremtidige politikker og strategier. Visionen skal give mening i forhold til samspillet indadtil i organisationen, og den skal være retningssættende for vores samspil med borgere, erhvervsliv, foreninger, samarbejdspartnere etc. Det er sådan visionen kommer til at leve i hverdagen.

 

Den nye visionsfortælling favner bredt (som vist i nedenstående figur) og erstatter alle øvrige visioner i organisationen og på hjemmesiden.

 

Figuren viser sammenhænge mellem visionsfortællingen, det politsike arbejdsgrundlag og budgettet mv. set i forhold til arbejdet med kommuneplanen.

 

Arbejdet med ny visionsfortælling har taget afsæt i de fire fokusområder, der fremgår som Herning Kommunes styrkepositioner i det politiske arbejdsgrundlag; 1) erhverv, 2) kultur, fritid og events, 3) folkeskoleområdet og 4) sociale investeringer. Disse fokusområder er udfoldet yderligere, da de ved at favne bredere kan få et større ejerskab. I arbejdet med visionen er derfor arbejdet med læring, arbejdsmarkedet, oplevelser og fællesskaber. Dette giver mulighed for flere initiativer og samspil på tværs af organisationen. Hermed står fokusområderne endnu stærkere og giver samtidig plads og frihed til nye og kommende målsætninger.

 

Den nye visionsfortælling, som ses nedenfor, er derfor et operationelt værktøj, der både samler de fire fokusområder, forholdet til kernefortællingen og sammenhængen til det politiske arbejdsgrundlag og budgetlægningen i kommunen. Fundamentet for visionsfortællingen er fortsat ”Her er alle muligheder åbne”.

 

 

 

Visionsfortællingen kan i sin simpelhed understøtte og favne, at det politiske arbejdsgrundlag ændrer sig, og dermed følge med den politiske rammesætning. Visionsfortællingen er desuden overlægger for enhver fagpolitik – den er bred nok formuleret til at rumme de eksisterende og kan samtidig give kraft til kommende fagpolitikker, strategier og handlingsplaner. Visionsfortællingen favner således bredden og de fælles ambitioner for Herning Kommune.

 

Både form og sprog i oplægget til visionsfortælling kan relateres til vores kernefortælling. Dette giver en vis genkendelighed. På indholdssiden favner visionsfortællingen ligeledes kernefortællingen i forhold til vores værdier og mentalitet – visionsfortællingen signalerer desuden en tilgang/måde, vi arbejder på. Både kernefortællingen og visionsfortællingen er vedhæftet i Bilag 1 Kernefortælling og oplæg til ny visionsfortælling.

 

Kernefortællingen er historien om Herning Kommune nu. Det er en status quo på Herning Kommune, som blev vedtaget politisk i 2017. Det må forventes, at kernefortællingen kommer til at ændre sig efterhånden som vi udvikler os. Visionsfortællingen er således historien om, hvordan vi gerne vil være i fremtiden – på denne måde bliver visionsfortællingen en slags fremtidig kernefortælling for Herning Kommune. Det betyder ikke, at vi ikke allerede rummer visionsfortællingen i dag, men den kan realiseres endnu mere og bliver endnu tydeligere – på samme måde som kernefortællingen heller ikke rummer alt, hvad vi gør og er. Derfor skal både kernefortællingen og visionsfortællingen fremgå af Planstrategi 2019 forud for indarbejdelsen i Herning Kommuneplan 2021-2032. Tidsplan og proces for planstrategi og kommuneplanrevision er vedhæftet som Bilag 2 Kort om kommuneplanrevisionen.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at oplæg til ny visionsfortælling for Herning Kommune godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 Kernefortælling og oplæg til ny visionsfortælling_BYP maj_NY
  • Bilag 2 Kort om kommuneplanrevisionen_BYP maj