Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

251. Boligselskabet Fællesbo ansøger om tilladelse til nedrivning af tomme bygninger på Sønderagervej og Porsvænget

Sagsnr.: 02.34.30-G00-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Boligselskabet Fællesbo ansøger om tilladelse til nedrivning af tomme bygninger på Sønderagervej og Porsvænget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligselskabet Fællesbo har fremsendt ansøgning til Herning Kommune, om tilladelse til nedrivning af 2 tomme bygninger på Sønderagervej afd. 106.

 

Bygningerne har tidligere været lejet ud til Herning Kommune til brug som daginstitution, men står nu tomme efter at Herning Kommune har opført en ny samlet institution og efterfølgende opsagt lejemålene. Der indgår en enkelt bygning mere i det samlede institutionskompleks, men Boligselskabet Fællesbo arbejder på at finde anden anvendelse til denne ene bygning som er opført sammen med afd. 107 Porshøj.

 

Bygningerne er opført i 1960'erne.

 

Forvaltningen anbefaler at der gives tilladelse til at bygningerne nedrives i forbindelse med påtænkt helhedsplan for afdelingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med dialogmøderne med de almene boligselskaber i 2018, spurgte Boligselskabet Fællesbo ind til muligheden for at få en kvote til almene boliger, så de omtalte bygninger kunne blive ombygget til almene boliger, og lejet ud i stedet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede under pkt. 385 den 10. december 2018 følgende:

 

"At det meddeles Fællesbo, at der ikke gives kvote til flere almene boliger omkring H. P. Hansensvej, og boligselskabet opfordres til at arbejde videre mod et salg til privat boligbyggeri".

 

Boligselskabet Fællesbo oplyser til Herning Kommune, at bygningerne er meget nedslidte, og det har ikke været muligt at finde interesserede købere eller lejere til bygningerne.

 

Bygningerne har stået tomme siden udgangen af 2018, og afdelingen oplever stigende udfordringer og uro i området omkring de tomme institutionsbygninger. Boligselskabet Fællesbo ønsker derfor at snarlig løsning, sådan at situationen ikke forværres. - Ud over den beskrevne uro, så medfører de tomme bygninger desuden også et månedligt huslejetab på et anseeligt beløb. Alt i alt anser Fællesbo det derfor for nødvendigt at nedrive bygningerne.

 

Økonomi. - Nedrivningsudgiften

 

Landsbyggefonden har tilkendegivet, at nedrivningsudgiften kan medtages i renoveringsstøttesagen (den fysiske helhedsplan) for afdelingen under Opretning. Opretning er Støttede arbejder, og vil derfor være udgiftsneutral for afdelingen. Det betyder, at udgiften ikke direkte vil påvirke huslejeniveauet i afdelingen. Landsbyggefonden oplyser at deres accept af at udgiften tages med i den kommende helhedsplan, er betinget af Herning Kommunes godkendelse af nedrivningen.

 

Landsbyggefonden oplyser, at nedrivningen kan igangsættes umiddelbart efter en kommunal godkendelse. Udlægget afholdes af FællesBo og refunderes via helhedsplanen, når denne igangsættes. Det betyder, at udfordringen omkring utryghed og uhensigtsmæssig aktivitet, som omtalt i ovenstående afsnit, hurtigt kan adresseres.

 

Økonomi. - Manglende huslejeindtægt generelt.

 

Indtil bygningerne er nedrevet vil lejetabet samt forbrugsudgifter m.v. blive dækket som alm. tomgang af dispositionsfonden. Når bygningerne er nedrevet, vil huslejetabet m.v. ikke længere blive dækket af dispositionsfonden. Det betyder, at den manglende huslejeindtægt pålægges afdelingen.

 

Økonomi. - Manglende huslejeindtægt. - afd. 106 Sønderager.

 

Huslejetabet ekskl. besparelser (forsikring, administrationsbidrag m.v.) udgør i 2019 ca. 262.000 kr. svarende til en huslejestigning for boligerne på 1,65%.

 

Landsbyggefonden er blevet ansøgt om fritagelse for den andel af bidrag vedr. udamortiserede lån, som kan henføres til opførsel af institutionen i 1967. Den mulige fritagelse er modregnet i tallet på 262.000 kr. ovenfor. Før Landsbyggefonden kan godkende ovennævnte reduktion, skal den kommunale godkendelse af nedrivningen foreligge.

 

Alle oprindelige lån er udamortiserede, så Herning Kommune har ingen garantiforpligtelser.

 

Huslejepåvirkning ved nedrivning kontra at institutionerne står tomme

Huslejetabet dækkes af dispositionsfonden så længe institutionerne står tomme. Dette er dog en uhensigtsmæssig løsning på lang sigt.

 

Hvis bygningerne nedrives, pålægges huslejetabet den enkelte afdeling. Boligselskabet Fællesbo vil undersøge, hvorvidt udgiften kan inkluderes i den samlende finansiering for den fremtidige helhedsplan, således at der kan findes en hensigtsmæssig løsning for afdelingens lejere.

 

 

 

Økonomi

Der er ingen kommunal garanti i bygningerne, derfor medfører det ansøgte ikke umiddelbart udgifter for Herning Kommune.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Boligselskabet Fællesbos ansøgning om nedrivning af de 2 bygninger godkendes som ansøgt.

 

at Boligselskabet Fællesbo opfordres til at søge den manglende huslejeindtægt dækket gennem finansieringen af den kommende helhedsplan, således at der kan findes en hensigtsmæssig løsning for afdelingens lejere.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • oversigtskort