Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

254. Godkendelse af aftale med boligselskaberne om henlæggelser

Sagsnr.: 03.11.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Signe Maibom Krøjgaard  

Godkendelse af aftale med boligselskaberne om henlæggelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

 

 

Sagsresume

I forbindelse med dialogmøderne med boligselskaberne er det aftalt, at der skal ske en revision af aftalen om afdelingernes henlæggelser. Seneste aftale er fra 2011.

Der fremsendes revideret aftale til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

De almene boligorganisationers afdelinger skal årligt henlægge passende beløb til følgende fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse af afdelingernes ejendomme. Boligorganisationerne skal samtidig lave 15 årige vedligeholdelsesplaner og sikre henlæggelser, der afspejler det forventede behov.

 

Henlæggelsesaftalen er kommunens retningsanvisning til boligselskaberne for det opsparingsniveau, der skal tilstræbes. Opsparingen finansieres af lejerne gennem huslejen. Boligselskabernes revision påser, at aftalen overholdes.

 

Baggrunden for boligselskabernes ønske om revision er, at den eksisterende aftale skønnes utidssvarende. Balancen er, at ramme et niveau der både vægter en generel fornuftig soliditet i den enkelte afdeling og samtidig sikrer, at økonomisk solide afdelinger ikke sparer unødvendigt mere op, men i stedet holder huslejeniveauet nede.

 

Efter oplæg fra boligselskaberne indstilles en aftale, hvori boligselskaber forpligter sig til at tilstræbe, at en afdelings henlæggelser udgør minium 100 kr. pr. m2 boligareal pr. år. Samtidig udgår en tidligere bestemmelse om et saldokrav til henlæggelser på minimum 300 kr. pr. m2 boligareal.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at aftale med boligselskaberne om henlæggelser godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Aftale om henlæggelser