Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

142. Tilbygning og omforandringer til udvidelse og ændring af pladskapaciteten

Sagsnr.: 28.00.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Tilbygning og omforandringer til udvidelse og ændring af pladskapaciteten

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen

Sagsresume

I forbindelse med udvidelse og ændring af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet har Byrådet på sit møde, den 31. januar 2012, besluttet, at anlægsbevillingen på kr. 5.550.000,- frigives. Stednr. 510098 Strukturanalysen. Dertil 105.000,- kr, der ved byrådsmødet d. 6. marts 2012 er godkendt tilført fra driftsmidlerne til Strukturanalysen, pkt. 87.

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme er i færd med at udarbejde projektbeskrivelser på tilbygninger og omforandringer. Derudover afsættes der midler til mindre bygningsjusteringer samt vuggestueinventar. Hermed følger en gennemgang af, hvordan de frigivne midler tænkes anvendt.

 

Dagtilbud
Projekt
Vuggestuepladser
Børnehaven Solsikken, Sdr. Felding
Tilbygning
12
Vibereden, Sunds
Omforandring
12
Tusindfryd, Vildbjerg
Omforandring
12
Fritidshjemmet Agerskov, Hammerum
Justering
Børn fra Agerhønen
Vinding Børnehave, Sørvad
Tilbygning
Børn fra Vindstyrken
Regnbuen, Hodsager
Justering
6
Kålormen, Feldborg
Justering
5
Holtbjerg Fritidscenter, Herning
Omforandring
18
Skovmyren, Ilskov
Justering
4

 

 

 

Der er tale om foreløbige projektbeskrivelser og skøn over udgifterne til de enkelte byggeprojekter. De vurderes aktuelt at udgøre kr. 5.605.000,- ekskl. moms.

 

Såfremt der henstår ubrugte midler tænkes de anvendt til at kompensere for uhensigtsmæssigheder, der vil kunne opstå i forbindelse med de øvrige udvidelser af kapaciteten samt flytninger i såvel vuggestuer, børnehaver som fritidsforanstaltninger, Det er forvaltningens vurdering, at der vil fremkomme mindre udgifter til bl.a. garderober, krybberum og legeudstyr. Børne- og Familieudvalget godkendte på mødet den 1. februar 2012, at rådighedsbeløb og bevilling på 105.000 kr vedr. Bøgehuset/Børnegården tilgår stednr.510098 vedr Strukturanalysen. Sagen er godkendt i Byrådet, den 6. marts 2012, pkt. 87.
 
Der er afsat kr. 1.650.000,- til anlægsinvesteringer i 2013.


Økonomi

Det kan supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling oplyses, at der er frigivet i alt 5,655 mio. kr. til formålet. Børne- og Familieudvalget fremsender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henvisning til byggestyringsreglerne, efter hvilke Byrådet skal godkende byggeprogrammet. De nye byggestyringsregler er godkendt på samme møde, som der er godkendt frigivelse af de 5,55 mio. kr.

 

Der foreligger projektbeskrivelser for de enkelte delprojekter under strukturanalysen, men økonomien er endnu så foreløbig, at der ikke er endelig fordeling på de enkelte projekter. Arbejdet skal være udført til 01. august 2012, hvor den nye dagtilbudsstruktur træder i kraft.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at de anførte byggeprojekter igangsættes,

 

at forvaltningen får bemyndigelse til at disponere i forhold til det restbeløb, der fremkommer efter de anførte projekters gennemførelse. 

 

Børne- og Familieudvalget bemærker, at der i Sørvad foretages en fleksibel tibygning som tilgodeser det fremtidige pasningsbehov.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Udvalget indstilling er tiltrådt dog således, at der skal foreligge individuelle anlægsregnskaber for de i sagen 9 nævnte anlægsprojekter, og de almindelige økonomiske styringsprincipper skal følges.  

Sagen fremsendes ikke til Byrådet, idet der ikke foreligger individuelle projektbeskrivelser.