Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

129. Fremtidig anvendelse af Vind og Fasterholt skoler

Sagsnr.: 00.00.00-P19-630-10 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Fremtidig anvendelse af Vind og Fasterholt skoler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Sven Nørgaard

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget gav på sit møde den 7. november 2011 en frist til den 31. december 2011 til borgerforeningerne i Vind og Fasterholt til at give Herning Kommune en tilbagemelding vedrørende skolebygningerne i de respektive byer.

 

Grupper i forbindelse med borgerforeningerne arbejder i øjeblikket med projekter der gør, at man ikke på nuværende tidspunkt kan give en tilbagemelding til Herning Kommune.

 

Der opstilles i sagen 3 mulige scenarier for skolernes fremtid.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 7. november 2011 at give borgerforeningerne i Vind og Fasterholt en frist til den 31. december 2011 til at give Herning Kommune en tilbagemelding på, om man ønsker at overtage skolebygningerne i de respektive byer.

 

Administrationen har herefter været i løbende dialog med borgerforeningerne og de grupper som arbejder med at realisere projekter vedrørende de tidligere skolebygninger.

 

Fælles for begge byer er, at borgerforeningerne ikke selv har set det som en mulighed at overtage skolebygningerne, idet man ikke har midler til at drive bygningerne.

 

Borgerforeningerne har derfor videregivet opgaven med at finde anvendelse for bygningerne til grupper som i princippet er uden for borgerforeningens regi.

 

I Fasterholt arbejder en investeringsforening på at lave en aftale med Siemens om at benytte de gamle skolebygninger til kursussted. Man oplyser at være i en god dialog med Siemens, men kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse, om Siemens rent faktisk ønsker at benytte skolen. Tidshorisonten for Siemens stillingtager er ukendt.

 

I Vind har en projektgruppe fået bevilliget 25.000 kr. fra LAG Herning til at udarbejde ansøgningsmateriale til et projekt, hvor man ønsker at omdanne skolen til et natur- og aktivitetscenter. Grundet bygningernes placering uden for Vind i tæt samspil med naturen har arbejdsgruppen udviklet et koncept, hvorefter bygningerne skal kunne benyttes til alt fra store teltovernatninger til enkeltdagsturister og dagsbesøgende i små grupper eller par. På centret skal der være faciliteter til diverse aktiviteter med et særligt grønt og energirigtigt fokus. Projektgruppen ønsker, at Herning Kommune forlænger sin frist indtil udløbet af 2012 således man får mulighed for at tilpasse projektet og afsøge diverse fonde mv. Administrationen har fra projektgruppen modtaget en 34 siders projektbeskrivelse, der vedlægges sagen som bilag.

 

På ovnestående baggrund kan der opstilles tre scenarier:

 

  1. Udbud af skolebygningerne som de står i dag.

  2. Bygningerne nedrives og arealerne søges afhændet (I Vind som landbrugsjord og i Fasterholt evt. som boligparceller efter ny planlægning)

  3. Bygningerne fastholdes i tomgangsdrift indtil de respektive projektgrupper kan melde tilbage, dvs. at fristen for en tilbagemelding forlænges til udgangen af 2012

 

1. Salg af bygninger.

Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt formentlig ikke vil være købere til nogen af de to gamle skolebygninger. Det vil kræve større investeringer at ombygge bygningerne således de kan benyttes til andet end undervisning.

 

2. Nedrivning af skolebygningerne.

Det kunne overvejes at nedrive bygningerne. Omkostningen hertil vil udgøre samlet ca. 750.000 kr. for nedbrydningen, hertil kommer, at der skal etableres ny kloak til de tidliger lærerboliger i Vind, idet disse er tilsluttet via skolen. I Fasterholt er skolebygningerne og daginstitutionen bygge sammen, men nedrivning vil være mulig.

I Vind vil man herefter have et areal i landzone som ville kunne afhændes til landbrugsformål. Det må forventes, at arealerne vil kunne indbringe i størrelsesordenen 12-14 kr./m2. Hele skolegrunden er på knap 2,2 ha. og ville derfor kunne indbringe ca. 286.000 kr.

 

I Fasterholt vil et salg af grunden der er på ca. 6 ha. kræve, at der udarbejdes et nyt plangrundlag, idet skolen er delvist beliggende i byzone og alene omfattet af en kommuneplanramme for offentlige formål. Det vurderes, at der ikke pt. er et marked for parcelhusgrunde eller erhvervsjord i Fasterholt.

 

Begge skolebygninger anvendes i et vist omfang af lokale foreninger. I forbindelse med en nedrivning skal der derfor tages stilling til hvilke lokaler, foreningerne kan henvises til.

 

3. Tomgangsdrift

Tomgangsdrift bliver relevant, hvis fristen for tilbagemelding fra de to projektgrupper forlænges, eller det besluttes, at bygningerene skal udbydes til salg.

 

Som det fremgår herover arbejdes der i både Fasterholt og Vind med den fremtidige anvendelse af de gamle skolebygninger. Såfremt projektgrupperne får forlænget deres frist for en tilbagemelding kan det ikke udelukkes, at enten begge eller en af grupperne finder financiering til deres projekt i løbet af 2012. Dette vil medføre, at bygningerne kun skal være i tomgangsdrift i en begrænset periode.

 

Herning Kommune vil i dette tilfælde ikke skulle financiere nedrivning eller afvente et evt. salg med deraf følgende udgifter til tomgangsdrift i en ubestemt periode.

 

Administrationen oplyste i forbindelse med sagen for Økonomi- og Erhvervsudvalget i november 2011, at omkostningerne til tomgangsdrift udgør samlet ca. 157.000 kr., og at der ikke er budgetdækning hertil.

 

Det foreslås, at udgifterne til bygningerne uanset om det er til tomgang eller nedrivning afholdes af serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at der meddeles forlængelse af fristen for tilbagemelding til Herning Kommune til 31. december 2012, dog således

 

at administrationen løbende følger udviklingen med henblik på endelig afklaring hurtigst muligt gerne inden den 31. december,

 

at såfremt der ved fristens udløb ikke er en afklaring, iværksættes nedrivning hurtigst muligt,

 

at udgifterne som følge af sagen afholdes af serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, og Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.