Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

141. Godkendelse af takstblade for 2012 for almene vandværker i Herning Kommune

Sagsnr.: 13.02.03-P19-224-11 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Godkendelse af takstblade for 2012 for almene vandværker i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Godkendelse af takstblade efter vandforsyningsloven § 53 for 14 almene vandforsyningsselskaber. Der er tidligere, på Teknik- og Miljøudvalget den 12. december 2011 pkt 284, godkendt takstblade for 2012 for 9 vandforsyningsselskaber. Dermed har alle vandforsyningsselskaber i Herning Kommune fremsendt takstblad til godkendelse. 

 

Forvaltningen anbefaler, at taksterne for 2012 godkendes med krav om, at takstbladet for 2013 overholder regulativet for de private vandværker.

Sagsfremstilling

Godkendelse af takstblade i henhold til vandforsyningsloven består i en kontrol af "hvile-i-sig-selv"-princippet, og om takstbladet overholder regulativet for almene vandværker i Herning Kommune.

 

Nogle selskaber har i tidligere takstblad haft vandindvindningsafgiften som en særskilt takst til enten vandprisen eller det faste årlige bidrag. Opkrævning af denne afgift er nu ændret i lovgivningen. Afgiften indgår i takstbladet som en statsafgift ligesom afgift for ledningsført vand. Det vil sige, at vandprisen eller det faste bidrag er sat ned, hvilket skyldes, at denne særskilte takst er faldet bort. Denne forskel er ikke omtalt som ændring af taksterne i nedenstående beskrivelser: 

 

Abildå Vandværk har lavet en ny beregning af tilslutningsbidrag i overenstemmelse med regulativet. Prisen for vandet og fastbidrag er sat op. Alle takster er øget med godt 40 %, men taksterne har været uændret siden 2005, hvorfor en pristigning er nødvendig for værket. En ny beregning af tilslutningsbidrag forventes at give højere takster for de fleste værker.

 

Aulum Vandværk har hævet prisen for vand med 25 øre pr. kubikmeter. Den faste årlige afgift er ikke ændret i forhold til 2011, tilslutningspriser er reguleret i forhold til indekstal fra DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening).  

 

Fasterholt Vandværk har hævet vandprisen med 25 øre pr. kubikmeter. Øvrige priser er uændret.

 

Stakroge Vandværk har hævet prisen for vand fra 3,60 kr. til 4,00 kr., men samtidig indført mængderabat og sat den faste årlige afgift ned med 100 kr. Tilslutningsbidrag er ikke ændret. I henhold til vandforsyningsplanen skal vandværket renoveres på flere områder og skal blandt andet have en ekstra boring. Derfor har selskabet store udgifter inden for 3-5 år.  

 

Gødstrup Vandværk, Haunstrup Vandværk, Karstoft Vandværk, Sandet Vandværk, Sdr Felding Vandværk, Skarrild Vandværk har ikke ændret takstbladet i forhold til 2011.  

 

Haderup Vandværk, Timring Vandværk, Vildbjerg Vandværk og Vind Vandværk  har ikke ændret vandprisen eller årligt fast bidrag. Tilslutningsbidragene er reguleret i forhold til indekstal fra DANVA (Dansk Vand- og spildevandsforening).

 

Aulum, Sdr. Felding og Vildbjerg Vandværk er underlagt prisloft fra Forsyningssekretariatet. Prisen for vand ligger under det overordnede prisloft for disse vandværker.

 

Der er kun sket mindre reguleringer af taksterne i forhold til 2011. Årsagen er, at selskaberne forventer, at der i 2012 kommer en model til beregning af taksterne og opsætning af takstbladet, således at der bliver et ensartet grundlag for beregning af takster og en større sammenlignelighed vandværkerne imellem.

 

Takstbladet for 2013 skal overholde de fælles retningslinjer for de private vandværker.


Forvaltningen anbefaler, at taksterne for 2012 godkendes.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at taksterne godkendes.Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.