Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

140. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til spildevandsplanen for område ved Herning Højskole

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1489-10 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til spildevandsplanen for område ved Herning Højskole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler kloakering af et område til blandede formål ved Herning Højskole.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 10 til Herning Kommune Spildevandsplan 2009-2020 endelig godkendes.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 omhandler kloakering af området til blandede formål ved Herning Højskole. Området er i lokalplan nr. 33.BL1.1 udlagt til nyt byggeri syd for den tidligere Herning Højskole og lokalplanen udlægger et større område til offentligt rekreativt område, samt sikrer at det tidligere Herning Højskole anlæg bevares. Lokalplan BL.1.1 blev endelig vedtaget af Byrådet den 31. januar 2012.


Området udgør i alt ca. 39 ha (befæstet areal). Området optages i spildevandsplanen dels med opland Y24, der er kloakeret eller kloakeres ved kommende byggemodning i 2012 og dels med opland Y24.P, der planlægges kloakeret ved fremtidige byggemodninger. Opland Y24 er en sammenlægning af spildevandsplanens nuværende opland Y25, Y24, Y05 (delvis) og Y02 til ét samlet spildevandsopland: 

 

Opland
Areal (ha)
Y24
22,4
Planlagte oplande
 
Y24.P
16,6

 

Området separatkloakeres, idet spildevandet ledes til Herning Renseanlæg og regnvandet ledes til Hammerum Å fra opland Y24. Der er planlagt forsinkelse af regnvandet inden udløb i Hammerum Å.

Tillægget har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra den. 31. august til den 26. oktober 2011. Der er i høringsperioden ingen bemærkninger eller indsigelser modtaget.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg nr.10 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endeligt vedtages.Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.