Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

130. Årsrapport 2011 for det finansielle område og revision af Finansiel Politik

Sagsnr.: 00.32.16-P00-1-12 Sagsbehandler: Niels Frede Kargaard Madsen  

Årsrapport 2011 for det finansielle område og revision af Finansiel Politik

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jens Chr. Vestergaard

Sagsresume

I henhold til den finansielle politik for Herning Kommune, skal Økonomi- og Erhvervsudvalget have forelagt en samlet årlig rapportering om udviklingen på det finansielle område.
 
Derudover er der forslag til nogle mindre ændringer i den finansielle politik, som skal godkendes.

Sagsfremstilling

Rapport om det finansielle område i 2011
I lighed med sidste år er der udarbejdet et notat om udviklingen på det finansielle område i 2011. Notatet er vedlagt som bilag.
 
I notatet er der en redegørelse for henholdsvis aktivsiden – likvide aktiver samt henholdsvis passivsiden – gældsplejen.
 
Herning Kommune har på aktivsiden haft placeret midler i 6 pengeinstitutter og indgået aftale med tre pengeinstitutter om kapitalforvaltning af de likvide aktiver.

I notatet redegøres der kort for denne forvaltning. Forvaltningen er sket indenfor rammerne af den Finansielle Politik for Herning Kommune, hvor kommunens risikoprofil fastlægges som moderat til lav.

 

Revisionen har i forbindelse med den løbende revision for 2011 konkluderet at rammerne for den finansielle politik er blevet overholdt.

 
Finansiel Politik for Herning Kommune – ændringsforslag.
Byrådet vedtog sidste år "Finansiel Politik for Herning Kommune, og der er behov for nogle mindre justeringer.


I afsnittet om leje og leasing side 13 er indarbejdet en præcisering af kompetenceforhold for godkendelse af aftaler og betingelserne herfor.
Det indstilles blandt andet, at Økonomidirektøren kan godkende leasingaftaler under 500.000 kr. Og institutioner med selvforvaltning kan godkende aftaler med start og slut i samme budgetår.

 

Øvrige aftaler kræver Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.
 
Ændringer i lejeaftaler der udløser deponeringsforpligtigelse skal ligeledes godkendes.

 

Kommunes rammer for optagelse af lån med variabel rente (side 10) er fastlagt således, at andelen skal udgøre mindst 20% og maksimalt 80% af den samlede låneportofolio.  En rentebinding på 12 måneder og derunder anses for at være variabel. Det anbefales, at rentebindingen ændres til "2 år og derunder" istedet, hvilket vurderes at være i bedre overensstemmelse med de faktiske forhold på markedet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at Afrapporteringen om udviklingen på det finansielle område i 2010, tages til efterretning og

 

at revision af Finansiel Politik for Herning Kommune, godkendes.

 

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, og Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.