Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

139. Endelig vedtagelse af lokalplan for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Nørgårds Allé i Herning

Sagsnr.: 00.00.00-P19-716-10 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Nørgårds Allé i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet vedtog den 13. december 2011 foreløbigt forslag til lokalplan 12.B27.1 for et blandet bolig og erhvervsområde ved Nørgårds Allé i Herning. Anledningen til lokaplanforslaget er, at Kræftens Bekæmpelse ønsker at etablere et rådgivningscenter i ejendommen Nørgårds Allé nr. 10. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 4. januar 2012 - 29. februar 2012. Der er indkommet én bemærkning fra Ældrerådet vedr. bevaring af ejendomme i området.

Sagsfremstilling

Kræftens Bekæmpelse har i forbindelse med lokalplanforslagets udarbejdelse oplyst, at man ikke har mulighed for at opfylde parkeringskravet på ejendommen, idet de ubebyggede arealer tænkes anvendt som sansehave, der har meget stor betydning i forbindelse med rådgivning og terapi. Det vil derfor forudsætte for opfyldelse af parkeringskravet for nye parkeringspladser, som skal etableres i forbindelse med nybyggeriet, at de kan etableres ved indbetaling til Parkeringsfonden.

 

Efter det offentliggjorte lokalplanforslag er dette ikke medtaget som en mulighed, fordi reglerne for parkeringsfonden samtidig var under revision. Byrådet har den 31. marts 2012 godkendt nyt regulativ for parkeringsfonden, som åbner mulighed for at der i situationer som f.eks. ved etableringen af Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter kan ske indbetaling til Parkeringsfonden for opfyldelse af parkeringskravet.

 

Forvaltningen anbefaler, ud fra en konkret vurdering af projektet og i forhold til parkeringsfondregulativet, at der optages bestemmelse i lokalplanen om, at parkeringskravet kan opfyldes ved indbetaling til parkeringsfonden.

 

Ældrerådet anfører i bemærkningerne til dette lokalplanforslag, samt forslag til lokaplan 11.C32.1 i samme område, at man finder det uheldigt og betænkeligt, at Byrådet ikke værner om de områder i Herning, hvor der er velholdte og flotte villaer fra omkring 1900.
 
I det konkrete projekt til Kræftens Bekæmpelses rådgivningscenter er formålet at bevare den eksisterende villa, og tilføre en mindre tilbygning, som indeholder de for centeret nødvendige supplerende lokaler. Efter forvaltningens vurdering er der tale om en harmonisk tilbygning til den ekisternde villa, som respekterer den oprindelige arkitektur.

 

Bemærkningerne synes derfor mere relevante i forhold til lokaplanforslaget for naboområdet, og vil derfor blive vurderet yderligere i forbindelse med den endelige vedtagelse af dette lokaplanforslag.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 12.B7.1 for et blandet bolig og erhvervsområde ved Nørgårds Allé i Herning endeligt vedtages med følgende ænding,

 

at §4.1 tilføjes: Opfyldelse af parkeringskravet kan ske ved indbetaling til Herning Kommunes Parkeringsfond, efter det til enhver tid gældende regler for forneden.Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.